OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 18 december 2018  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 18 december 2018

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Geert Verhelst, Tom Schiettecat, Timothy Debeir, Lieve Van Cauteren, Patricia Van Malderen, An Van Roste, Marga Metdepenningen, An Van Roste, Luc De Clopper, Mieke Heirman, Raadsleden; Tom De Graeve, adjunct algemeen directeur
Verontschuldigd: Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 27 november 2018 worden goedgekeurd.

2. Audio : meerjarenplanning 2015-2022 en budget 2019


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gezien ons bestuur in zitting van 15 december 2015 beslist heeft om toe te treden tot de vereniging Audio;
Gezien de statuten en het interne auditcharter werden goedgekeurd en het Bijzonder Comité Algemeen Beleid werd aangeduid als auditcomité;
Gezien ons bestuur vanwege Audio het gewijzigd meerjarenplan 2015-2022 en het budget 2019 ontving;
Overwegende dat conform artikel 148 van het OCMW decreet en omzendbrief BB 2013/6 het meerjarenplan voor goedkeuring en het budget voor kennisname dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad;
Overwegende dat de OCMW raad daarbij geen formele rol te vervullen heeft volgens de decretale bepalingen;
Gelet op het voorstel van de voorzitter om van deze documenten kennis te nemen;

Besluit: eenparig

Art. 1 Kennis te nemen van het gewijzigd meerjarenplan 2015-2022 en het budget 2019 van Audio.
Art. 2 Het gewijzigd meerjarenplan 2015-2022 ( goedkeuring ) en het budget 2019 (kennisname) van Audio over te maken aan de gemeenteraad.3. Vragen en mededelingen

Geen.


Geheime zitting


Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België