OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 27 november 2018  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 27 november 2018

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Geert Verhelst, Tom Schiettecat, Timothy Debeir, Lieve Van Cauteren, Patricia Van Malderen, An Van Roste, Marga Metdepenningen, An Van Roste, Luc De Clopper, Mieke Heirman, Raadsleden; Tom De Graeve, adjunct algemeen directeur
Verontschuldigd: Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 19 september 2018 worden goedgekeurd.


2. Aanvraag van een voorafgaande vergunning voor een groep van assistentiewoningen van 42 woongelegenheden in het te renoveren ziekenhuisgebouw (voorheen chronisch ziekenhuis) van het OCMW Zele ter vervanging en uitbreiding van de huidige groep van assistentiewoningen Lindenhof met 30 woongelegenheden en met erkenningsnummer CE 2305De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012 betreffende de groepen van assistentiewoningen;
Gelet op het feit dat de huidige groep van assistentiewoningen Lindenhof sterk verouderd is, technische gebreken vertoont en renovatie financieel en technisch niet haalbaar, noch wenselijk is;
Gelet op het feit dat het OCMW beschikt over een gebouw (voorheen chronisch ziekenhuis) op de campus van het Centrum voor Thuis- en Ouderenzorg De Bron waarin het AZ St. Blasius geen verdere ziekenhuisactiviteit meer wenst te doen en bijgevolg het gebouw leeg staat;

Gelet op het feit dat het financieel-technisch mogelijk is om het ziekenhuisgebouw te renoveren tot een groep van assistentiewoningen; dat daarbij een capaciteit van 42 woongelegenheden mogelijk is, wat een uitbreiding is van het huidig aanbod met 12 woongelegenheden;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat er voor het te renoveren ziekenhuisgebouw een voorafgaande vergunning wordt aangevraagd voor 42 woongelegenheden ter vervanging en uitbreiding van de huidige erkende groep van assistentiewoningen Lindenhof CE 2305 met 30 woongelegenheden;
Overwegende dat het aanvragen van een erkenning als groep van assistentiewoningen een kwaliteitsgarantie biedt aan toekomstige bewoners; vertrouwen wekt bij (potentiële) bewoners en werknemer(s) en het imago als aanbieder van kwalitatieve dienstverlening bevestigt;
Overwegende dat het dus de bedoeling is om voor nieuwe groep van assistentiewoningen een verbintenis op te maken waarbij melding word gemaakt dat OCMW Zele een erkenning wenst aan te vragen als groep van assistentiewoningen en wenst te voldoen aan de toepasselijke erkenningsvoorwaarden;

Besluit:

Artikel 1: De aanvraag te doen bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid van een voorafgaande vergunning als groep van assistentiewoningen voor de vervangingsnieuwbouw en uitbreiding met 12 woongelegenheden van het huidige Lindenhof met erkenningsnummer CE 2305 van 30 naar 42 woongelegenheden.

Artikel 2: De opmaak van een verbintenis om voor de nieuwe groep van assistentiewoningen van OCMW Zele een erkenning aan te vragen en te voldoen aan de toepasselijke erkenningsvoorwaarden.

Artikel 3: De vervangingsnieuwbouw met uitbreiding van het aantal woongelegenheden wordt gerealiseerd door renovatie van het huidige oud ziekenhuisgebouw, gelegen Koevliet 5 te 9240 Zele

3. Budgetherziening 2018- bespreking en vaststelling

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op de voorgelegde budgetwijziging 2018;
Gelet op het feit dat het ontwerp van budgetwijziging 2018 voor voorafgaand advies aan het College van Burgemeester en Schepenen op 14 november 2018 werd bezorgd;
Gezien het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 november 2018;
Gelet op de toelichting;

Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping;

Besluit: eenparig


Enig artikel De budgetwijziging 2018 wordt vastgesteld.

4. Budget 2019- bespreking en vaststelling

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op het voorgelegde budget 2019;
Gelet op het feit dat het ontwerp van budget 2019 voor voorafgaand advies aan het College van Burgemeester en Schepenen op 14 november 2018 werd bezorgd;
Gezien het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 november 2018;
Gelet op de toelichting;
Gehoord raadslid Schiettecat die namens de CD&V fractie stelt dat het positief is dat men vanuit de oppositie een bijdrage heeft kunnen doen, maar dat anderzijds een aantal beleidsopties van het nieuwe bestuur (nog) niet zijn opgenomen; om die reden zal zijn fractie zich onthouden
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping;

Besluit met acht stemmen ja bij drie onthoudingen (MM. Verhelst, Schiettecat en Van Cauteren)


Enig artikel Het budget 2019 wordt vastgesteld5. Aankoop bijkomend terrein Driesstraat


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op het project “ herinrichting terrein Driesstraat”;
Overwegende dat zich de mogelijkheid voordoet voor de aankoop van een bijkomend perceel ( boomgaard) kadastraal bekend als gelegen in Driesstraat Zele, 3de afdeling, sectie E , deel van nummer 0498h P000, lot A met een oppervlakte van 1.036,56 m²
Gelet op het opmetingsplan en schattingsverslag vanwege landmeter-expert Bert De Vylder waarbij de waarde het desbetreffende perceel wordt geschat op 15.500 euro;
Overwegende dat de eigenaars, de heren Coolsaet Andreas en Coolsaet Stefan, beiden wonende te Driesstraat 216 te Zele een eenzijdige verkoopsbelofte hebben ondertekend om het desbetreffende perceel te verkopen aan het OCMW Zele aan de prijs van 15.500 euro;
Overwegende dat deze aankoop gekoppeld kan worden aan de investeringsenveloppe 1703;
Gelet op het voorstel van de voorzitter om over te gaan tot de aankoop van het desbetreffende perceel aan de gestelde modaliteiten.
Gelet op het voorstel om notaris Heiremans, Alois De Beulelaan 34 te Zele, aan te stellen voor het verlijden van de notariële akte;
Na beraadslaging;

Besluit : éénparig


Art. 1 Het perceel gelegen Driesstraat Zele, 3de afdeling, sectie E, deel van nummer 0498h P0000 , lot A met een gemeten oppervlakte van 1.036,56 m² aan te kopen aan de prijs van 15.500 euro.
Art. 2 Notaris Heiremans, Alois De Beulelaan 34 te 9240 Zele , wordt aangeduid voor het verlijden van de notariële akte.

6. Vragen en mededelingen

· Er zijn opmerkingen mbt de werkdruk in het WZC. Door een combinatie van veel zieken (ouder personeelsbestand), pensioneringen en stijgende zorgproblematiek zoeken we constant naar nieuwe medewerkers. Dit lukt ook wel, maar niet altijd op het ritme dat er tekorten ontstaan.
· Project Tovertafel: is een succes; de opbrengsten zouden dermate zijn dat er twee tafels kunnen aangekocht worden.


Geheime zittingNamens de raad:

De adjunct algemeen directeur,                             De voorzitter,Tom De Graeve                                                    Tom De Bruyne

Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België