OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 26 juni 2018  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 26 juni 2018

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Lieve Van Cauteren, Tom Schiettecat, Patricia Van Malderen, An Van Roste, Marga Metdepenningen, An Van Roste, Luc De Clopper, Mieke Heirman, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd: Timothy Debeir en Geert Verhelst, raadsleden; Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 29 mei 2018 worden goedgekeurd.

Naar aanleiding van het ongebruikt budget voor vorming, zal aan personeelsleden in het kader van het attentiebeleid de kans geboden worden om (nog dit jaar) een extra opleiding/vorming te volgen.


2. Herinrichting terrein Driesstraat : openbare procedure- gunning


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op de beslissing van de raad in zitting van 27 februari 2018 tot goedkeuring de overheidsopdracht “ herinrichting van het terrein gelegen aan de Driesstraat” en het lastenboek;
Gelet op de publicatie van het lastenboek in het Bulletin der Aanbestedingen op 28 februari 2018;
Overwegende dat vier offertes werden ontvangen en uit het verslag van nazicht volgt dat de firma Atelier Gras, Bagattenstraat 159 te 9000 Gent, de meest voordelige regelmatige offerte aanbiedt en de hoogste score behaalde;
Overwegende dat deze firma de opdracht kan uitvoeren aan de prijs van 5.989,50 euro incl. BTW;

Gelet op het verleende visum ( KDP2018011);
Na beraadslaging;

Besluit: éénparig

Enig artikel De overheidsopdracht “ herinrichting van het terrein gelegen aan de Driesstraat” wordt gegund aan firma Atelier Gras, Bagattenstraat 159 te 9000 Gent voor de prijs van 5.989,50 euro incl. BTW.De leden van de selectiecommissie assistentiewoningen zullen ook uitgenodigd worden naar de
opstartvergadering met de ontwerper voor het terrein aan de Driesstraat.


3. Afbouw Lokaal Opvanginitiatief : bespreking en goedkeuring


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op de vraag van Fedasil naar de bereidheid om vrijwillig LOI-plaatsen af te bouwen; ging de raad in zitting van 29 mei 2018 hiermee informeel akkoord ging;
Gelet op de inmiddels ontvangen brief van staatssecretaris Francken waarbij de OCMW’s worden uitgenodigd de LOI plaatsen verder af te bouwen;
Overwegende dat een aantal LOI conventies kunnen worden opgezegd;
Gelet op de situatie van de door het OCMW gehuurde woningen die in het kader van het LOI worden gehuurd;
Gelet op het voorstel om deze woningen op te zeggen;
Gelet op de door Fedasil betaalde dagbijdragen in het kader van het LOI;
Overwegende dat de eigenaars van de op te zeggen huurwoningen in contact kunnen worden gebracht met mogelijke huurders zodat er een privaat contract ontstaat waardoor de financiële consequenties voor OCMW kunnen beperkt worden;
Overwegende dat de eigen woningen kunnen worden gebruikt als nood/doorgangswoning;
Gelet op het voorstel om de LOI capaciteit af te bouwen met de plaatsen die ingenomen worden in de gehuurde woningen;

Besluit: éénparig

Enig artikel De capaciteit van het LOI wordt volledig afgebouwd in afstemming met Fedasil.
In het kader daarvan zullen de gehuurde woningen worden opgezegd en de woningen in eigendom worden gebruikt als nood/doorgangswoning.

4. Vragen en mededelingen

Een raadslid ontving opmerkingen van een familielid van een bewoner, o.m. rond onbeleefd gedrag van een personeelslid tegenover een demente bewoner. Men wilde niet zeggen over welk personeelslid het ging, waardoor we ook niet rechtstreeks kunnen optreden. Er wordt via de afdelingsverantwoordelijken gewerkt aan de attitude van de personeelsleden (zij kennen hun medewerkers best); eventueel ook via vorming kan hier meer aandacht voor gevraagd worden. De klagers kunnen evt. ook een anonieme klacht indienen.

Geheime zitting
Namens de raad:


De secretaris,                                                            De voorzitter,Tom De Graeve                                                          Tom De BruyneVoor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België