OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 29 mei 2018  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 29 mei 2018

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Lieve Van Cauteren, Tom Schiettecat, Patricia Van Malderen, An Van Roste, Marga Metdepenningen, Luc De Clopper, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd: Mieke Heirman, An Van Roste, raadsleden en Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 24 april 2018 worden goedgekeurd.


2. Rekening 2017- bespreking en vaststelling
Jaarverslag 2017 – bespreking en kennisname


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gezien de voorgelegde dienstjaarrekening van het OCMW over 2017 en het jaarverslag 2017;
Gehoord de toelichting;
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping;

Besluit: éénparig

Art. 1 De jaarrekening over 2017 wordt vastgesteld.
Art. 2 De jaarrekening 2017 wordt overeenkomstig artikel 255 van het OCMW decreet van 19 december 2008 aan het college van burgemeester en schepenen en de gouverneur overgemaakt.
Art. 3 De raad neemt kennis van het jaarverslag 2017.


In de marge van de bespreking worden volgend suggesties naar voor gebracht:
- Mantelzorgpremie extra promoten gezien budget onderbenut blijft.
- Ook bij vorming is er budget over: als dit kan ingeschakeld worden als onderdeel van het beloningsbeleid, geeft dit een win-win voor bestuur en personeelslid.3. Vragen en mededelingen

- er wordt een extra raad belegd op 13 juni ter bespreking van het project assistentiewoningen. Jan Bauwens zal hiervoor uitgenodigd worden.
- GDPR: de secretaris geeft een korte stand van zaken; de raad vraagt hier voldoende aandacht aan te geven, indien nodig met externe ondersteuningGeheime zitting


Namens de raad:

De secretaris,                         De voorzitter,Tom De Graeve                      Tom De BruyneVoor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België