OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 24 april 2018  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 24 april 2018

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Mieke Heirman, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Lieve Van Cauteren, Tom Schiettecat, Patricia Van Malderen, An Van Roste, Marga Metdepenningen, An Van Roste, Luc De Clopper, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd: Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 27 maart 2018 worden goedgekeurd.


2. Intern huurreglement Berkenhof-Drieputtenstraat : goedkeuring


De raad

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW ‘s en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement zoals dit momenteel van toepassing is;
Gelet op het controlebezoek van de inspectie voor de sociale huurwoningen van einde 2017; Gezien een aantal formulieren en modelbrieven dienen te worden aangepast, maar ook het intern huurreglement;
Gelet op de deadline gesteld door de inspectie op eind april. Door de ziekte van de verantwoordelijke liep de herwerking van het reglement wat vertraging op en was er geen tijd meer voor voorafgaande beraadslaging in sociaal- of beleidscomité;
Overwegende dat de eigen keuzes rond optimale bezetting voor de types van appartementen werden behouden, maar ingepast in een modelreglement dat aangepast aan recente wijzigingen in de regelgeving;
Gelet op het voorstel van intern huurreglement voor de woongelegenheden van Berkenhof en Drieputtenstraat;

Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Enig artikel : Het intern huurreglement voor de woongelegenheden van Berkenhof en Drieputtenstraat goed te keuren.


3. Jaarverslag 2017 LDC De Welle - kennisnameDe raad

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW ‘s en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement zoals dit momenteel van toepassing is;
Gelet op het voorstel om kennis te nemen van het voorgelegde jaarverslag van het LDC De Welle 2017;
Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Enig artikel : Kennis te nemen van het jaarverslag van het LDC De Welle 2017.4. Vragen en mededelingen

De woning in de Vandermoerenstraat werd vandaag openbaar verkocht voor 75.000€.
 
Geheime  zitting


Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België