OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 27 maart 2018  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 27 maart 2018

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Mieke Heirman, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Lieve Van Cauteren, Tom Schiettecat, Patricia Van Malderen, Marga Metdepenningen, An Van Roste, Luc De Clopper, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd: An Van Roste, raadslid en Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 27 februari 2018 worden goedgekeurd.
2. Algemeen Kader Organisatiebeheersing – update- goedkeuring


De raad

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement zoals dit momenteel van toepassing is;
Gezien naar aanleiding van de audit door Audio ( 2016) werd gesuggereerd om het algemeen kader van het intern controlesysteem (het DLB spreekt systematisch over organisatiebeheersingssysteem) aan een update te onderwerpen;
Gezien dit als één van de laatste acties in uitvoering van de audit door een werkgroep met medewerkers uit verschillende diensten werd bekeken;
Overwegende dat werd gekozen voor een ‘light’ update, dwz enkel aanpassingen aan feitelijk gewijzigde situaties (vb. afschaffing maaltijden aan huis) omdat vanaf 2019 naar één organisatie-beheersingssysteem samen met de gemeente zal worden gegaan. Het heeft weinig zin in 2018 nog met grondige wijzigingen ( vb. herbekijken visie op dienstverlening) te beginnen;
Gezien het Beleidscomité in haar vergadering van 13 maart 2018 ingestemd heeft met het aangepaste document;
Na beraadslaging;

Besluit:

Enig artikel Goedkeuring te verlenen aan het document Algemeen Kader Organisatiebeheersing ( update).


3. Jaarverslag dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 2017 en kwaliteitsplanning 2018- kennisnameDe raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement voor het OCMW, vastgesteld in zitting van de raad dd. 19 januari 2013, aangepast in zitting van de raad dd. 24 juni 2014;
Gelet op het decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 november 1999 inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor gezinszorg dat bepaalt dat er in iedere erkende dienst gezinszorg jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag van het voorbije jaar en een kwaliteitsplanning voor het lopende jaar moet uitgewerkt worden en ingediend bij de Administratie voor Gezin en Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009;
Gelet op het voorstel van de voorzitter tot de kennisname van het kwaliteitsverslag van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van 2017 en de kwaliteitsplanning van 2018 van het OCMW Zele;
Na beraadslaging;

Besluit:

Art. 1 Kennis te nemen van het kwaliteitsjaarverslag van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het OCMW Zele van 2017.
Art. 2 Kennis te nemen van de kwaliteitsplanning van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het OCMW Zele van 2018.
Art. 3 Het kwaliteitsjaarverslag en kwaliteitsplanning zullen samen met een afschrift van dit besluit worden overgemaakt aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn.


4. Vragen en mededelingen

· Project met Villavip – de notaris bezorgt ons eerstdaags een erfpachtovereenkomst. Na verkrijgen bouwvergunning wordt de akte verleden.


Geheime zitting
 
Namens de raad:

De secretaris,                            De voorzitter,Tom De Graeve                         Tom De Bruyne

Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België