OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 27 februari 2018  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 27 februari 2018

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Mieke Heirman, Geert Verhelst, Timothy Debeir,Lieve Van Cauteren, Patricia Van Malderen, Marga Metdepenningen, An Van Roste, Luc De Clopper, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd: Tom Schiettecat, raadslid en Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 23 januari 2018 worden goedgekeurd.


2. Aankoop nieuwe telefooncentrale

De raad

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement zoals dit momenteel van toepassing is;
Gelet op de noodzaak voor de aankoop van een nieuwe telefooncentrale voor het OCMW Zele;
Gezien de nakende integratie van OCMW en gemeente het wenselijk is en nodig dat de beide telefooncentrales compatibel zijn met elkaar;
Overwegende dat de gemeente overging tot de aankoop van een nieuwe telefooncentrale bij de firma Teleweb;
Overwegende dat na marktbevraging blijkt dat deze compatibiliteit enkel mogelijk is door eveneens aan te kopen bij dezelfde leverancier omwille van volgende redenen :
Failover : bij uitval van één der centrales kunnen beide organisaties blijven verder bellenVereenvoudigd beheer : er dient door de dienst ICT maar één platform onderhouden te wordenDoor op één platform te werken, verloopt de communicatie tussen beide organisaties ook intern. Hierdoor valt een deel van de communicatiekosten weg.
Overwegende dat het nieuwe telefoonplatform van Teleweb ook veel meer mogelijkheden biedt dan het huidige systeem en voldoet aan de technische vereisten van het OCMW Zele.
De gemeente Zele is aangesloten op een glasvezel van de last mile voor telefonie. Hierdoor kunnen de bestaande telefoonlijnen van het OCMW opgezegd worden omdat er via het SIP-protocol wordt gebeld. Er kunnen hierdoor honderden simultane uitgaande en inkomende gesprekken worden gevoerd.De jaarlijkse onderhoudskost voor de telefooncentrale is veel lager dan de huidige onderhoudskostHet telefonieplatform is een open systeem waardoor het niet-leverancier gebonden isHet nieuwe telefonieplatform kan gekoppeld worden met de huidige kamermodules waardoor de werking van het beloproepsysteem voor de bewoners gegarandeerd blijftDe huidige vaste telefoontoestellen kunnen behouden worden. Enkel de DECT toestellen dienen vervangen te wordenDe kostprijs voor nieuwe toestellen ( dects en vaste) is ook veel lager en bied ook een breder gammaGezien de nieuwe overheidsopdrachten wet van 17 juni 2016 het mogelijk maakt via artikel 42, §1,1° punt d , dat leveringen/diensten alleen door een bepaalde ondernemer kunnen worden verricht om reden dat mededinging ontbreekt om technische redenen. Dit blijkt uit de hierboven gemelde argumentatie;
Gezien deze investering kan gegund worden via de procedure van “aanvaarde factuur” waarvan de drempel op 30.000 euro excl. BTW ligt;
Overwegende dat de eenmalige uitgave overeenkomstig offerte dd. 28/01/2018 voor deze telefooncentrale 25.019 euro excl. BTW ( 30.272,99 incl. BTW) bedraagt;
Gelet op het door de financieel beheerder verleende visum ( 2018005);
Gehoord de opmerking van raadslid Verhelst dat het allicht voordeliger was geweest indien men een gezamenlijke offerte had kunnen doen ipv dat het OCMW zich nu aansluit bij de keuze van de gemeente;
Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Enig artikel Over te gaan tot de aankoop van een nieuwe telefooncentrale bij de firma Teleweb (offerte 28/01/2018) voor een bedrag van 30.272,99 incl. BTW.3. Basisregistratie en jaarverslag 2017 van OCMW Zele als erkende instelling voor schuldbemiddeling - kennisnameDe raad

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement zoals dit momenteel van toepassing is;


Gelet op het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 mei 2000 houdende erkenning van het OCMW Zele als instelling voor schuldbemiddeling;
Gezien de regelgeving bepaalt dat jaarlijks een basisregistratie dient opgemaakt te worden van het aantal dossiers budgethulp- en schuldhulpverlening aan de hand van een wettelijk bepaald modelformulier en overgemaakt moet worden aan het departement Welzijn – Volksgezondheid en Gezin, afdeling Welzijn en Samenleving van de Vlaamse Gemeenschap;
Gezien de regelgeving bepaalt dat jaarlijks een jaarverslag dient opgemaakt te worden aan de hand van een wettelijk bepaald modelformulier en overgemaakt moet worden aan het departement Welzijn – Volksgezondheid en Gezin, afdeling Welzijn en Samenleving van de Vlaamse Gemeenschap;
Gezien het voorstel van de voorzitter om over te gaan tot de goedkeuring van deze basisregistratie en dit jaarverslag 2017;
Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Art. 1 De basisregistratie en jaarverslag 2017 van het OCMW Zele als erkende instelling voor schuldbemiddeling goed te keuren.
Art. 2 De basisregistratie en jaarverslag 2017 over te maken aan het departement Welzijn- Volksgezondheid en Gezin, afdeling Welzijn en Samenleving van de Vlaamse Overheid.
4. Herinrichting terrein Driesstraat : openbare procedure- goedkeuring lastenboek


De raad

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement zoals dit momenteel van toepassing is;
Gelet op het opstarten van een overheidsopdracht, met name de openbare procedure, voor het opmaken van een ontwerp voor de herinrichting van het terrein gelegen aan de Driesstraat;
Gelet op het voorstel van lastenboek;
Overwegende dat deze overheidsopdracht en lastenboek dient gepubliceerd te worden in het Bulletin der Aanbestedingen waarna geïnteresseerde aannemers offertes kunnen indienen;
Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Enig artikel De overheidsopdracht “openbare procedure : opmaken van een ontwerp voor de herinrichting van het terrein gelegen aan de Driesstraat” en het lastenboek goed te keuren.
5. Erfpachtvoorstel OCMW Zele – Villavip – principiële goedkeuring


De raad

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement zoals dit momenteel van toepassing is;
Gelet op het voorstel dd 14 december 2017 van de VZW VillaVip uit Kortrijk voor een tot erfpachtconstructie met betrekking tot het realiseren van een VillaVip-woning voor 10 personen met een beperking en een zorgkoppel op de site van het OCMW, hoek Koevliet – Driesstraat;
Overwegende dat VillaVip enkel een woning kan bouwen op de grond gelegen op de hoek Koevliet-Driesstraat waarvan het OCMW eigenaar is, indien het OCMW deze grond in erfpacht geeft aan de VZW VillaVip;
Gezien de vigerende wetgeving stelt dat de constructie erfpacht dient vastgesteld te worden in een notariële akte;
Gelet op het voorstel om notaris Caroline Heiremans, Alois De Beulelaan 34 Zele, namens het OCMW Zele aan te duiden voor het verlijden van de notariêle akte;
Gelet op het voorstel van de voorzitter om principieel akkoord te gaan met het voorstel van de VZW VillaVip;
Gezien de beide partijen nog verdere besprekingen zullen voeren aangaande de voorwaarden en modaliteiten van deze specifieke erfpacht;
Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Art. 1 Principieel akkoord te gaan met het voorstel van de VZW VillaVip, Romeinselaan 11 te 8500 Kortrijk voor een erfpachtconstructie met betrekking tot het realiseren van een VillaVip-woning voor 10 personen met een beperking en een zorgkoppel op de site van het OCMW, hoek Koevliet – Driesstraat..
Art. 2 Notaris Caroline Heiremans, Alois De Beulelaan 34 te 9240 Zele , wordt aangeduid namens het OCMW Zele voor het verlijden van de notariële akte inzake de erfpacht tussen het OCMW Zele en de VZW VillaVip.
6. Vragen en mededelingen

· De raad van bestuur van Woonaksent heeft akte genomen van ons uittreden uit de vereniging.

· Aanwerving verpleegkundigen: er zijn inmiddels een aantal verpleegkundigen aangetrokken via spontane sollicitaties en via het bemiddelingskantoor zouden we tegen de zomer over bijkomende Spaanse verpleegkundigen kunnen beschikken.Geheime zitting

Namens de raad:

De secretaris,                                 De voorzitter,Tom De Graeve                              Tom De Bruyne


Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België