OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 23 januari 2018  
 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 23 januari 2018

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Mieke Heirman, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Tom Schiettecat, Lieve Van Cauteren, Patricia Van Malderen, Marga Metdepenningen, An Van Roste, Luc De Clopper, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd: Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 19 december 2017 worden goedgekeurd.


2. Aanpassing personeelsformatie : wijziging functiebenaming

De raad

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op de samenstelling van de personeelsformatie en uitdovende personeelsformatie zoals deze is vastgesteld in zitting van de raad van 8 oktober 2010, en zoals deze momenteel van toepassing is;
Gelet op het huishoudelijk reglement zoals dit momenteel van toepassing is;
Overwegende dat in overleg met het gemeentebestuur werd afgesproken om de B-functie op beide personeelsdiensten dezelfde functiebenaming- en omschrijving te geven, omdat het de bedoeling is om effectief als één dienst te functioneren;
Overwegende dat de taakinhoud ruimer zal zijn dan ‘organisatiebeheersing’ kiezen we voor de benaming deskundige personeel en organisatie. De gemeentelijke functie krijgt eenzelfde benaming.
Gezien de beide functies inhoudelijk bezig zullen zijn met aanwervingsprocedures, vorming, vrijwilligerswerking, organisatiebeheersing (intern controlesysteem), kwaliteitsmeting en –bevraging,… De concrete taakinvulling zal ‘bestuurs-overschrijdend’ zijn (vb. A doet aanwervingsprocedures, vorming, vrijwilligers, ICS voor de technische functies/diensten van gemeente + OCMW, B doet hetzelfde voor de administratieve diensten. Door deze parallelle taakinvulling kunnen we de continuïteit van de dienstverlening garanderen (A en B kennen elkaars taak en kunnen voor elkaar inspringen;
Gelet op de besprekingen met de vakbonden bij de vergadering van het Hoogoverlegcomité van 13 oktober 2017;
Gelet op het voorstel om de functiebenaming “deskundige organisatiebeheersing” aan te passen naar naar “deskundige personeel en organisatie”;
Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Enig artikel De functiebenaming “deskundige organisatiebeheersing” in de personeelsformatie van het OCMW Zele aan te passen naar “deskundige personeel en organisatie”.3. Verbouwing ziekenhuisgebouw naar assistentiewoningen – selectieprocedure ontwerper – stand van zaken en praktische afspraken

De raad neemt kennis van de ingediende kandidaturen.

De projectleider onderzoekt momenteel welke kandidaten aan de gestelde voorwaarden voldoen. Op 16 en 17 april worden deze uitgenodigd om hun visie op het project voor te stellen. Namens de raad zullen, naast de voorzitter, aan deze selectiecommisie deelnemen: Geert Verhelst, Patricia Van Malderen, Luc De Clopper, An Vanroste, Marga Metdepenningen.
Uitnodiging met de concrete planning volgt nog van zodra het aantal kandidaten gekend is.


4. Vragen en mededelingen

Opzeg lidmaatschap Woonaksent: we ontvingen tot nu toe geen reactieNamens de raad:

De secretaris,                                      De voorzitter,Tom De Graeve                                   Tom De Bruyne

Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België