OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 19 december 2017  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 19 december 2017

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Mieke Heirman, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Tom Schiettecat, Lieve Van Cauteren, Patricia Van Malderen, An Van Roste, Luc De Clopper, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd: Marga Metdepenningen, raadslid; Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting
1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 28 november 2017 worden goedgekeurd.


2. Open verklaren van de functie maatschappelijk werker algemene dienstverlening in contractueel dienstverband bij wijze van aanwerving en aanleggen van een werfreserve voor een periode van drie jaar.

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op de samenstelling van de personeelsformatie en uitdovende personeelsformatie zoals deze is vastgesteld in zitting van de raad van 8 oktober 2010, en zoals deze momenteel van toepassing is;
Gelet op de rechtspositieregeling voor het personeel van het OCMW Zele, goedgekeurd in zitting van de raad van 5 juli 2011 (in werking vanaf 1 juli 2011), en zoals deze momenteel van toepassing is;
Gelet op het huishoudelijk reglement, vastgesteld in zitting van de raad van 19 januari 2013, en zoals dit momenteel van toepassing is;
Gelet op de vraag aan de leden van de raad om de functie van maatschappelijk werker algemene dienstverlening open te verklaren bij wijze van aanwerving in contractueel dienstverband en over te gaan tot het aanleggen van een werfreserve voor de duur van drie jaar;
Gelet op het voorstel om over te gaan tot de openverklaring van deze functie;
Gelet op het voorstel om over te gaan tot het aanleggen van een werfreserve voor drie jaar;
Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Art. 1. De functie van maatschappelijk werker algemene dienstverlening wordt open verklaard bij wijze van aanwerving in contractueel dienstverband.
Art. 2. Er zal voor deze functie een werfreserve voor de duur van drie jaar worden aangelegd, dit vanaf de eerste maand na afsluiting van de examenprocedure.
Art. 3. De functie van maatschappelijk werker algemene dienstverlening is verbonden aan het niveau B – weddeschaal B1-B3.

3. Overheidsopdracht : vervangen van de bestaande borstwering derde verdieping WZC De Meander : toewijzing van de werken

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op de overheidsopdracht “onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor het vervangen van de bestaande borstwering in veiligheidsglas van terrassen 3de verdieping WZC door hogere borstweringen in veiligheidsglas”;
Gelet op de goedkeuring van het lastenboek en de aan te schrijven firma’s in de zitting van 19 september 2017;
Gezien de firma’s Famglas en Dresselaers en zoon een offerte indienden;
Gezien de twee ontvangen offertes werden onderzocht hetgeen geleid heeft tot een verslag van nazicht door het diensthoofd logistieke diensten waarbij wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige offerte met name deze van de firma Famglas;
Gezien wordt geopteerd voor de offerte van de firma Famglas met de gevraagde variante
(boven-beglazing als extra beveiliging) voor een bedrag van 31.163,55 ( incl. BTW);
Gelet op het visum van de financieel beheerder ( KDP2017011);
Na beraadslaging;

Besluit: éénparig

Enig artikel De overheidsopdracht “onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor het vervangen van de bestaande borstwering in veiligheidsglas van terrassen 3de verdieping WZC door hogere borstweringen in veiligheidsglas” wordt toegewezen aan de firma Famglas nv, Drukkerijstraat 11 te 9240 Zele.
Er wordt gekozen voor de offerte met de gevraagde variante ( boven-beglazing als extra beveiliging) : 31.163,55 ( incl. BTW)4. Audio : meerjarenplan 2015 – 2021 en budget 2018 - kennisname

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gezien ons bestuur in zitting van 15 december 2015 beslist heeft om toe te treden tot de vereniging Audio;
Gezien de statuten en het interne auditcharter werden goedgekeurd en het Bijzonder Comité Algemeen Beleid werd aangeduid als auditcomité;
Gezien ons bestuur vanwege Audio het gewijzigd meerjarenplan 2015-2021 en het budget 2018 ontving;
Overwegende dat conform artikel 148 van het OCMW decreet en omzendbrief BB 2013/6 het meerjarenplan voor goedkeuring en het budget voor kennisname dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad;
Overwegende dat de OCMW raad daarbij geen formele rol te vervullen heeft volgens de decretale bepalingen;
Gelet op het voorstel van de voorzitter om van deze documenten kennis te nemen;

Besluit: eenparig

Art. 1 Kennis te nemen van het gewijzigd meerjarenplan 2015-2021 en het budget 2018 van Audio.
Art. 2 Het gewijzigd meerjarenplan 2015-2021 ( goedkeuring ) en het budget 2018
( kennisname) van Audio over te maken aan de gemeenteraad.5. VZW Woonaksent - uittreding

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op het lidmaatschap van het OCMW Zele als (waarnemend) lid van de algemene vergadering van het sociaal verhuurkantoor vzw Woonaksent;
Gelet op de besprekingen in de raad van 19 september 2017 betreffende de werking en stand van zaken binnen de vzw Woonaksent;
Gelet op de bespreking binnen het comité voor algemeen beleid op 12 december 2017 en het voorstel om uit de vzw Woonaksent te treden;
Overwegende dat artikel 11 van de statuten van de vzw Woonaksent bepaalt : “Een lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag dient schriftelijk aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.” ;
Na beraadslaging en gelet op de stemming;


Besluit: éénparig


Art. 1 Uit te treden uit de vzw Woonaksent, Gentsesteenweg 1 te 9200 Dendermonde.
Art. 2 Dit besluit wordt overgemaakt aan de raad van bestuur van de vzw Woonaksent.

6. Vragen en mededelingen

Geen.

 
Geheime zitting
Namens de raad:

De secretaris,                                                     De voorzitter,Tom De Graeve                                                  Tom De BruyneVoor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België