OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 28 november 2017  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 28 november 2017

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Mieke Heirman, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Lieve Van Cauteren, Patricia Van Malderen, An Van Roste, Luc De Clopper, Marga Metdepenningen, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd: Tom Schiettecat, raadslid; Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting
1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 24 oktober 2017 worden goedgekeurd.


2. Budgetwijziging nr 2 - 2017- bespreking en vaststelling


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op de voorgelegde budgetwijziging nr 2 -2017;
Gelet op het feit dat het ontwerp van budgetwijziging nr 2 -2017 voor voorafgaand advies aan het College van Burgemeester en Schepenen op 7 november 2017 werd bezorgd;
Gezien het advies van het College van Burgemeester en Schepenen niet werd ontvangen;
Gelet op de toelichting;
Gehoord de tussenkomst van raadslid Debeir die vraagt hoe de aanwerving van een verantwoordelijke schoonmaak is verlopen (antwoord: procedure tijdelijke aanwerving); hij is van oordeel dat men de samenwerking met de gemeente eerder had moeten aanvatten, dan zou men deze beter kunnen budgetteren hebben; de voorzitter beaamt dit, maar wijst erop de samenwerking moeizaam verloopt.
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping;

Besluit: met acht stemmen ja en twee onthoudingen (MM. Debeir en Van Malderen)

Enig artikel De budgetwijziging nr 2 - 2017 wordt vastgesteld.

3. Aanpassing meerjarenplan 2014-2020 : bespreking en vaststelling

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op de voorgelegde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020;
Gelet op het feit dat het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 voor voorafgaand advies aan het College van Burgemeester en Schepenen op 7 november 2017 werd bezorgd;
Gezien het advies van het College van Burgemeester en Schepenen niet werd ontvangen;
Gelet op de toelichting;
Gehoord de vraag van raadslid Debeir waarom in 2018 geen loonindexering is voorzien (antwoord financieel beheerder: omzendbrief verwees naar Planbureau en dit voorzag geen indexsprong); was het niet beter om meer te voorzien voor herstelling daken Lindenhof (antwoord: gaat enkel om noodherstellingen, schatting is gebaseerd op inschatting van het risico); is de keuze voor 30 assistentiewoningen al definitief (wordt nog besproken in het beleidscomité, maar eventuele verhoging van het aantal zal negatief effect hebben op de autofinancieringsmarge);
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping;

Besluit: met zes stemmen ja en vier onthoudingen (MM. Verhelst, Debeir, Van Malderen en Van Cauteren)

Enig artikel De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 wordt vastgesteld.4. Budget 2018 : bespreking en vaststelling

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op het voorgelegde budget 2018;
Gelet op het feit dat het ontwerp van budget 2018 voor voorafgaand advies aan het College van Burgemeester en Schepenen op 7 november 2017 werd bezorgd;
Gezien het advies van het College van Burgemeester en Schepenen niet werd ontvangen;
Gelet op de toelichting;
Gehoord raadslid Debeir dat de doelstellingennota vooral neerkomt op het verderzetten van al lopende acties, er zijn weinig nieuwe initiatieven – de voorzitter antwoordt dat een aantal initiatieven pas recent zijn opgestart, goed lopen, maar nog altijd in een groeifase zitten; ook inzake milieu-maatregelen vindt raadslid Debeir dat er meer nieuwe initiatieven mogen komen, het opfrissen van bestaande maatregelen vindt hij zwak;
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping;

Besluit met zes stemmen ja en vier onthoudingen (MM. Verhelst, Debeir, Van Malderen en Van Cauteren)

Enig artikel Het budget 2018 wordt vastgesteld5. Tariefverhogingen in uitvoering van het budget 2018


5.1. Aanpassing dagprijs Woonzorgcentrum De Meander CE303


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Overwegende dat de huidige dagprijs 56,04 euro bedraagt;
Gelet op het voorstel om de dagprijs te indexeren met ingang van 1 januari 2018 waardoor deze € 57,17 zal bedragen;
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping

Besluit:


Enig artikel De dagprijs voor het woonzorgcentrum De Meander wordt bepaald op
57,17 euro met ingang van 1 januari 2018.5.2. Aanpassing dagprijs Kortverblijf De Meander KCE 303

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Overwegende dat de huidige dagprijs 56,04 euro bedraagt;
Gelet op het voorstel om de dagprijs te indexeren met ingang van 1 januari 2018 waardoor deze € 57,17 zal bedragen;
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping;

Besluit: eenparig

Enig artikel De dagprijs voor het kortverblijf De Meander wordt bepaald op 57,17 euro met ingang van 1 januari 2018.5.3. Aanpassing dagprijs Dagverzorgingscentrum Het Getij CE 2732

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Overwegende dat de huidige dagprijs 20,85 euro bedraagt;
Gelet op het voorstel om de dagprijs te indexeren met ingang van 1 januari 2017 waardoor deze € 21,27 zal bedragen;
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping;

Besluit: eenparig

Enig artikel De dagprijs voor het dagverzorgingscentrum Het Getij wordt bepaald op
21,27 euro met ingang van 1 januari 2018.


5.4. Aanpassing nachtopvang in Kortverblijf De Meander KCE 303 / Het Getij CE 2732
De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gezien gereserveerde nachtopvang wordt aangeboden binnen het kortverblijf De Meander en niet gereserveerde nachtopvang binnen het dagverzorgingscentrum Het Getij (enkel in acute situaties).
Overwegende dat de huidige dagprijs voor nachtopvang 31,27 euro bedraagt;
Gelet op het voorstel om de dagprijs te indexeren met ingang van 1 januari 2018 zodat deze 31,90 euro zal bedragen;
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping;

Besluit: eenparig

Enig artikel De dagprijs voor de nachtopvang wordt bepaald op 31,90 euro met ingang van 1 januari 2018.6. Verbouwing oud ziekenhuisgebouw naar assistentiewoningen – goedkeuring publicatie dossierDe raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op het dossier van de verbouwing van het oud ziekenhuisgebouw naar assistentiewoningen;
Gezien Belfius deze europese overheidsopdracht , met name mededingingsprocedure met onderhandeling : studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, EPB, omgevingsaanleg en veiligheidscoordinatie heeft opgemaakt die wordt gepubliceerd;
Gelet op het geraamde bedrag van 4 miloen euro voor deze opdracht;
Gezien de opening van de inschrijvingen is voorzien op 15 januari 2018;
Na beraadslaging;

Besluit: éénparig


Enig artikel De publicatie van de europese overheidsopdracht ,met name mededingingsprocedure met onderhandeling : studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, EPB, omgevingsaanleg en veiligheidscoordinatie voor de verbouwing van het oude ziekenhuisgebouw naar assistentiewoningen wordt goedgekeurd.


7. Opmaken lastenboek heraanleg terrein Driesstraat (tegenover Berkenhof)

Dhr. Evert De Baere (Stramien) licht het project Groene Stroom toe en hoe de heraanleg van dit terrein erin past.
Ivm de offerte van Stramien voor opmaak van het ontwerp + lastenboek informeren enkele raadsleden naar de haalbaarheid van de voorgestelde offerte (zal dit volstaan ?). Dhr. De Baere licht toe dat dit een normale inschatting is; als er bijkomende opdrachten zijn moeten deze uiteraard worden vergoed.
Na de beraadslaging wordt voorgesteld dat de raadsleden eerst zelf nadenken over welke elementen in dit project wil inpassen. Nadien kan deze opdracht op basis van een ruimere prijsvraag worden gegund.

8. Vragen en mededelingen

Geert Verhelst meldt aanslepende financiële problemen bij Woonaksent. Hij vraag zich af of we hier niet beter uitstappen. Dit wordt geagendeerd op het beleidscomité.Geheime zitting
Namens de raad:


De secretaris,                                                     De voorzitter,Tom De Graeve                                                  Tom De BruyneVoor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België