OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 24 oktober 2017  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 24 oktober 2017

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Mieke Heirman, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Lieve Van Cauteren, Patricia Van Malderen, Tom Schiettecat, An Van Roste, Luc De Clopper, Marga Metdepenningen, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd: Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting


1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 19 september 2017 worden goedgekeurd.
2. Audio- goedkeuring toetreding nieuwe leden


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op de toetreding van ons bestuur tot Audio in zitting van 15 december 2015;
Gezien de algemene vergadering van Audio tien lokale besturen of ervan afhankelijke entiteiten als nieuwe leden van de vereniging heeft goedgekeurd, met name de lokale besturen Gent, Hasselt, Oostende, Nevele, Tremelo OCMW Linkebeek, OCMW Lokeren, OCMW Tremelo, het AZ St Jan Brugge - Oostende en de hulpverleningszone Oost Vlaams Brabant;
Gelet op het verzoek van de vereniging Audio om de toetreding van deze tien lokale besturen of ervan afhankelijke entiteiten als nieuwe leden van de vereniging formeel goed te keuren;
Na beraadslaging;

Besluit: éénparig

Enig artikel De raad keurt de toetreding goed tot de vereniging Audio van de besturen Gent, Hasselt, Oostende, Nevele, Tremelo OCMW Linkebeek, OCMW Lokeren, OCMW Tremelo, het AZ St Jan Brugge - Oostende en de hulpverleningszone Oost Vlaams Brabant.3. Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Zele/Berlare, de OCMW’s Zele /Berlare en de VDAB voor een inclusief arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en welzijnsbeleid : goedkeuring

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Zele/Berlare, de OCMW’s Zele /Berlare en de VDAB voor een inclusief arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en welzijnsbeleid;
Overwegende dat de huidige context een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak vergt om de werkzaamheid te verhogen met bijzondere aandacht voor mensen die het moeilijker hebben of kwetsbaarder zijn op de arbeidsmarkt.
Gezien de samenwerkingsovereenkomst vier actiedomeinen omvat die de drie partners gezamenlijk willen opnemen en waarbinnen ze samen acties willen opzetten;
Gezien in de samenwerking de VDAB, Gemeente Zele/Berlare en OCMW Zele/Berlare gemeenschappelijke doelstellingen nastreven. De 3 partijen opteren om intensief samen te werken elk vanuit de eigen deskundigheid, publieke opdracht en regierol. Ze opteren voor een duidelijke taakverdeling waarbij bemiddelingsinitiatieven en trajecten maximaal op elkaar worden afgestemd. Verder worden projecten, financiering, knowhow en infrastructuur in synergie samengebracht en ingezet om het lokale arbeidsmarktbeleid performant te maken;
Gelet op het voorstel om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren;
Na beraadslaging;

Besluit: éénparig

Enig artikel De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Zele/Berlare, de OCMW’s Zele/Berlare en de VDAB voor een inclusief arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en welzijnsbeleid goed.4. Vragen en mededelingen

Griepvaccinatie personeel – wordt geagendeerd op het beleidscomité van december; er wordt ook al geïnformeerd naar interesse bij de personeelsleden - de personeelsleden worden er ook aan herinnerd dat ze zich via hun huisarts kunnen laten vaccineren;


Geheime zittingNamens de raad:


De secretaris,                                              De voorzitter,Tom De Graeve                                            Tom De BruyneVoor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België