OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 19 september 2017  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 19 september 2017

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Mieke Heirman, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Lieve Van Cauteren, Patricia Van Malderen, Tom Schiettecat, An Van Roste, Luc De Clopper, Marga Metdepenningen, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd: Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting


1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 4 juli 2017 worden goedgekeurd.2. Overheidsopdracht : vervangen van de bestaande borstwering derde verdieping WZC De Meander : goedkeuren lastenboek en aan te schrijven firma’s


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gezien in zitting van 25 april 2017 principieel werd beslist akkoord te gaan met de aanpassingswerken aan het terras derde verdieping van het WZC De Meander en een bijkomend investeringsbudget te voorzien;
Gezien een lastenboek werd opgemaakt voor deze aanpassingswerken aan het terras derde verdieping met twee opties :
-verhoging borstwering ( deel in gewapend glas) tot 2,2 meter
-bijkomende voorziening van een schuine opstand
Gezien hiervoor de overheidsopdracht onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking zal gevoerd worden;
Gelet op het voorstel om de volgende firma’s aan te schrijven voor het indienen van een offerte
NV Famglas Drukkerijstraat 11 9240 Zele
De Smaele Glas Dr Andre Goffaerstraat 5 9300 Aalst
Glascentrale Bavikhove Haringstraat 18 8531 Harelbeke
Glaswerken Vanheertum Koeybleuken 6 2300 Turnhout
All Glas Walschaerts Leiestraat 22 2800 Mechelen
Dresselaers & zoon Europapark Zuid 7 b 9100 Sint Niklaas
Glasdesign Smetledesteenweg 37 9230 Wetteren
Ralco Industriestraat 21 9240 Zele
Gelet op het voorstel om het lastenboek voor deze opdracht goed te keuren;
Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Enig artikel Het lastenboek voor de opdracht “vervangen van de bestaande borstwering derde verdieping WZC De Meander “ goed te keuren en de volgende firma’s aan te schrijven voor het indienen van een offerte :
NV Famglas Drukkerijstraat 11 9240 Zele
De Smaele Glas Dr Andre Goffaerstraat 5 9300 Aalst
Glascentrale Bavikhove Haringstraat 18 8531 Harelbeke
Glaswerken Vanheertum Koeybleuken 6 2300 Turnhout
All Glas Walschaerts Leiestraat 22 2800 Mechelen
Dresselaers & zoon Europapark Zuid 7 b 9100 Sint Niklaas
Glasdesign Smetledesteenweg 37 9230 Wetteren
Ralco Industriestraat 21 9240 Zele


3. Woning Vandermoerenstraat – voorstel tot afbouw LOI-capaciteit en verkoop woning


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Overwegende dat de LOI-woning in de Vander Moerenstraat in slechte staat is en een renovatie in het kader van de nieuwe normering 2020 wordt geraamd op 80.000€ (zie nota - exclusief onvoorziene kosten die zeker zullen opduiken);
Gelet op de info verstrekt in een nota voor dec raadsleden betreffende de renovayie exclusief onvoorziene kosten die zeker zullen opduiken;
Overwegende dat zelfs met deze renovatie het een woning blijft met veel gebreken (ook op het vlak van inplanting);
Overwegende dat bij renovatie de woning niet verder gebruikt worden zodat de LOI-capaciteit minstens tijdelijk moet worden afgebouwd (van 29 naar 25 plaatsen);
Gezien er evenwel op federaal vlak globaal voldoende LOI-capaciteit is, wordt voorgesteld om te kiezen voor een definitieve afbouw van de LOI-capaciteit met 4 plaatsen;
Na beraadslaging;


Besluit: éénparig

Art. 1 De LOI-capaciteit te verminderen van 29 naar 25 plaatsen ten gevolge van de slechte staat van de woning Vandermoerenstraat 25.
Art. 2 Over te gaan tot de verkoop van de woning Vandermoerenstraat 25.
4. Eerstelijnszone Dender – Instap project en principieel akkoord met de zone-afbakening


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op de conclusies van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 met als thema “ de reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen”;
Gelet op de omzendbrief van het agentschap Zorg & Gezondheid tot “oproep tot de vorming van eerstelijnszones” rond zorg en gezondheid die 75 à 125.000 inwoners omvatten;
Gezien in deze zones alle betrokken actoren (gemeentebesturen/OCMW, CAW, mutualiteiten, voorzieningen in de thuis-, ouderen- en gezondheidszorg – in ons actiedomein: WZC, gezinszorg, dienstencentrum) een overlegstructuur moeten opzetten;
Gelet op het feit dat er een pre-oproep is geweest voor pilootprojecten; dat het project eerstelijnszorgzonde Dender is goedgekeurd en kan rekenen op ondersteuning van Flanders Synergie om de samenwerking vorm te geven en als voorbeeld te dienen voor andere zones;
Gelet op de nota aan de OCMW raad en het College van Burgemeester en Schepenen;
Gelet op het akkoord voor toetreding van het Collegge van Burgemeester en Schepenen in zitting van 24 juli 2017;

Besluit: éénparig

Art. 1 In te stappen in het project eerstelijnszone Dender en principieel akkoord te gaan met de voorgestelde zone-afbakening (gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke en Zele).

Art. 2 Voor deelname aan het ‘veranderforum’ worden aangeduid:
- Namens gemeente/OCMW: Tom De Graeve, secretaris
- Namens wzc/kortverblijf: Els Van Steen, directeur thuis- en ouderenzorg
- Namens dienstencentrum : Dirk Van Wassenhove, adviseur thuis- en ouderenzorg
- Namens gezinszorg en aanvullende thuiszorg: Ellen De Raeve, verantwoordelijke thuiszorg5. Aanwerving verpleegkundigen – samenwerking met externe partner - Princiepsbeslissing

Het komende jaar gaan een zevental verpleegkundigen uit dienst (pensioen of op eigen initiatief). We dreigen daarmee onder de verpleegkundige norm te komen
Sinds een tweetal maanden loopt een vacature maar toe heden zonder resultaat. Ook een oproep naar scholen voor verpleegkundigen leverde niets op.
Vandaar dat wordt voorgesteld om opnieuw samen te werken met een externe firma voor aanwerving van Spaanse verpleegkundigen. Enkele jaren terug zijn we zo aan een aantal Spaanse verpleegkundigen (na intensieve cursus Nederlands) geraakt. We ramen de kostprijs op 10.000€ per FT.
De raad is het hiermee principieel eens.
Uiteraard wordt eerst de piste via de normale aanwervingsprocedure (zie punten 9 en 10) afgewacht. Ook zal via de kandidatenbank Eures worden gecheckt of we geen kandidaten kunnen vinden zonder bemiddelingskosten.
6. Aanpassing besluit RPR 6 juni 2017 nav. gedeeltelijke schorsing


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op het besluit van 6 juni 2017 tot aanpassing van de rechtspositieregeling met betrekking tot het (nieuwe) recht op onbetaald verlof De nieuwe regeling bevat een passus die toekenning afhankelijk maakt van de continuïteit van de dienstverlening en bijgevolg ook de mogelijkheid om dit verlof te weigeren ( artikels 276,§4 en artikel 277, punt 2);
Gelet op het besluit van de gouverneur van 17 augustus 2017 waarbij deze twee bepalingen worden geschorst;
Gelet op de besprekingen binnen de raad waarbij wordt voorgesteld– analoog aan de gemeente- om deze twee bepalingen te schrappen;
Na beraadslaging;

Besluit: éénparig

Art. 1 De bepalingen van de artikels 276,§4 en 277,punt 2 van de rechtspositieregeling van het OCMW Zele worden geschrapt
Art. 2 Dit besluit wordt overgemaakt aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijnlaan 30 bus 70 te 1000 Brussel.


7. Aanpassing RPR – thematische verloven


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op het voorstel om enkele aanpassingen aan de rechtspositieregeling door te voeren omwille van gewijzigde regelgeving rond de thematische verloven;
Gelet op de toelichtende nota die werd verstrekt aan de raadsleden;
Na beraadslaging;

Besluit: éénparig

Art. 1 De aangepaste rechtspositieregeling inzake de thematische verloven wordt goedgekeurd.
Art. 2 Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 255 van het OCMW decreet van 19 december 2008 aan het college van burgemeester en schepenen en de gouverneur overgemaakt.
8. Open verklaren van de functie zorgkundige in contractueel dienstverband bij wijze van aanwerving en aanleggen van een werfreserve voor een periode van drie jaar.

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op de samenstelling van de personeelsformatie en uitdovende personeelsformatie zoals deze is vastgesteld in zitting van de raad van 8 oktober 2010, aangepast in zitting van 23 april 2013 – 10 december 2013 – 10 december 2014 – 20 december 2016 en 6 juni 2017;
Gelet op de rechtspositieregeling voor het personeel van het OCMW Zele zoals deze werd goedgekeurd in zitting van de raad van 5 juli 2011 (in werking vanaf 1 juli 2011), aangepast in zitting van 6 september 2011 – 23 april 2013 – 24 september 2013 – 30 september 2014 – 10 december 2014 – 24 januari 2017 en 6 juni 2017;
Gelet op het huishoudelijk reglement voor het OCMW, vastgesteld in zitting van de raad van 19 januari 2013, aangepast in zitting van de raad van 24 juni 2014;
Gelet op de vraag aan de leden van de raad om de functie van zorgkundige open te verklaren bij wijze van aanwerving in contractueel dienstverband en over te gaan tot het aanleggen van een werfreserve voor de duur van drie jaar;
Er wordt eveneens gevraagd om de laatstejaarsstudenten toe te laten tot de selectieprocedure wanneer ze bij hun kandidatuur een studiebewijs en een verklaring kunnen voorleggen dat ze binnen een termijn van maximum zes maanden hun einddiploma behalen. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het OCMW Zele;
Gelet op het voorstel om over te gaan tot de openverklaring van deze functie;
Gelet op het voorstel om over te gaan tot het aanleggen van een werfreserve voor drie jaar;
Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Art. 1. De functie van zorgkundige wordt open verklaard bij wijze van aanwerving in contractueel dienstverband.
Art. 2. Er zal voor deze functie een werfreserve voor de duur van drie jaar worden aangelegd, dit vanaf de eerste maand na afsluiting van de examenprocedure.
Art. 3. De laatstejaarsstudenten toe te laten tot de selectieprocedure wanneer ze bij hun kandidatuur een studiebewijs en een verklaring kunnen voorleggen dat ze binnen een termijn van maximum zes maanden hun einddiploma behalen. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het OCMW Zele.
Art. 4. De functie zorgkundige is verbonden aan het niveau C – weddeschaal C1-C2.


9. Open verklaren van de functie gegradueerd verpleegkundige in contractueel dienstverband bij wijze van aanwerving en aanleggen van een werfreserve voor een periode van drie jaar.

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op de samenstelling van de personeelsformatie en uitdovende personeelsformatie zoals deze is vastgesteld in zitting van de raad van 8 oktober 2010, aangepast in zitting van 23 april 2013 – 10 december 2013 – 10 december 2014 – 20 december 2016 en 6 juni 2017;
Gelet op de rechtspositieregeling voor het personeel van het OCMW Zele zoals deze werd goedgekeurd in zitting van de raad van 5 juli 2011 (in werking vanaf 1 juli 2011), aangepast in zitting van 6 september 2011 – 23 april 2013 – 24 september 2013 – 30 september 2014 – 10 december 2014 – 24 januari 2017 en 6 juni 2017;
Gelet op het huishoudelijk reglement voor het OCMW, vastgesteld in zitting van de raad van 19 januari 2013, aangepast in zitting van de raad van 24 juni 2014;
Gelet op de vraag aan de leden van de raad om de functie van gegradueerd verpleegkundige open te verklaren bij wijze van aanwerving in contractueel dienstverband en over te gaan tot het aanleggen van een werfreserve voor de duur van drie jaar;
Er wordt eveneens gevraagd om de laatstejaarsstudenten toe te laten tot de selectieprocedure wanneer ze bij hun kandidatuur een studiebewijs en een verklaring kunnen voorleggen dat ze binnen een termijn van maximum zes maanden hun einddiploma behalen. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het OCMW Zele;
Gelet op het voorstel om over te gaan tot de openverklaring van deze functie;
Gelet op het voorstel om over te gaan tot het aanleggen van een werfreserve voor drie jaar;
Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Art. 1. De functie van gegradueerd verpleegkundige wordt open verklaard bij wijze van aanwerving in contractueel dienstverband.
Art. 2. Er zal voor deze functie een werfreserve voor de duur van drie jaar worden aangelegd, dit vanaf de eerste maand na afsluiting van de examenprocedure.
Art. 3. De laatstejaarsstudenten toe te laten tot de selectieprocedure wanneer ze bij hun kandidatuur een studiebewijs en een verklaring kunnen voorleggen dat ze binnen een termijn van maximum zes maanden hun einddiploma behalen. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het OCMW Zele.
Art. 4. De functie gegradueerd verpleegkundige is verbonden aan het niveau B – weddeschaal BV1-BV3.


10. Open verklaren van de functie gebrevetteerd verpleegkundige in contractueel dienstverband bij wijze van aanwerving en aanleggen van een werfreserve voor een periode van drie jaar.

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op de samenstelling van de personeelsformatie en uitdovende personeelsformatie zoals deze is vastgesteld in zitting van de raad van 8 oktober 2010, aangepast in zitting van 23 april 2013 – 10 december 2013 – 10 december 2014 – 20 december 2016 en 6 juni 2017;
Gelet op de rechtspositieregeling voor het personeel van het OCMW Zele zoals deze werd goedgekeurd in zitting van de raad van 5 juli 2011 (in werking vanaf 1 juli 2011), aangepast in zitting van 6 september 2011 – 23 april 2013 – 24 september 2013 – 30 september 2014 – 10 december 2014 – 24 januari 2017 en 6 juni 2017;
Gelet op het huishoudelijk reglement voor het OCMW, vastgesteld in zitting van de raad van 19 januari 2013, aangepast in zitting van de raad van 24 juni 2014;
Gelet op de vraag aan de leden van de raad om de functie van gebrevetteerd verpleegkundige open te verklaren bij wijze van aanwerving in contractueel dienstverband en over te gaan tot het aanleggen van een werfreserve voor de duur van drie jaar;
Er wordt eveneens gevraagd om de laatstejaarsstudenten toe te laten tot de selectieprocedure wanneer ze bij hun kandidatuur een studiebewijs en een verklaring kunnen voorleggen dat ze binnen een termijn van maximum zes maanden hun einddiploma behalen. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het OCMW Zele;
Gelet op het voorstel om over te gaan tot de openverklaring van deze functie;
Gelet op het voorstel om over te gaan tot het aanleggen van een werfreserve voor drie jaar;
Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Art. 1. De functie van gebrevetteerd verpleegkundige wordt open verklaard bij wijze van aanwerving in contractueel dienstverband.
Art. 2. Er zal voor deze functie een werfreserve voor de duur van drie jaar worden aangelegd, dit vanaf de eerste maand na afsluiting van de examenprocedure.
Art. 3. De laatstejaarsstudenten toe te laten tot de selectieprocedure wanneer ze bij hun kandidatuur een studiebewijs en een verklaring kunnen voorleggen dat ze binnen een termijn van maximum zes maanden hun einddiploma behalen. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het OCMW Zele.
Art. 4. De functie gebrevetteerd verpleegkundige is verbonden aan het niveau C – weddeschaal C3-C4.


11. Openverklaring bij wijze van aanwerving en aanleggen van een werfreserve voor drie jaar voor de functie van ergotherapeut(e).

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op de samenstelling van de personeelsformatie en uitdovende personeelsformatie zoals deze is vastgesteld in zitting van de raad van 8 oktober 2010, aangepast in zitting van 23 april 2013 – 10 december 2013 – 10 december 2014 – 20 december 2016 en 6 juni 2017;
Gelet op de rechtspositieregeling voor het personeel van het OCMW Zele zoals deze werd goedgekeurd in zitting van de raad van 5 juli 2011 (in werking vanaf 1 juli 2011), aangepast in zitting van 6 september 2011 – 23 april 2013 – 24 september 2013 – 30 september 2014 – 10 december 2014 – 24 januari 2017 en 6 juni 2017;
Gelet op het huishoudelijk reglement voor het OCMW, vastgesteld in zitting van de raad van 19 januari 2013, aangepast in zitting van de raad van 24 juni 2014;
De raad wordt gevraagd over te gaan tot de vacant verklaring van de functie ergotherapeut(e) in contractueel dienstverband bij wijze van aanwerving (niveau B : weddeschaal BV1-BV3) en het aanleggen van een werfreserve voor drie jaren;
Er wordt eveneens gevraagd om de laatstejaarsstudenten toe te laten tot de selectieprocedure wanneer ze bij hun kandidatuur een studiebewijs en een verklaring kunnen voorleggen dat ze binnen een termijn van maximum zes maanden hun einddiploma behalen. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het OCMW Zele;
Gelet op het voorstel om over te gaan tot de openverklaring van deze functie;
Gelet op het voorstel om over te gaan tot het aanleggen van een werfreserve voor drie jaar;
Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Art. 1. De functie van ergotherapeut(e) wordt open verklaard bij wijze van aanwerving in contractueel dienstverband.
Art. 2. Er zal voor deze functie een werfreserve voor de duur van drie jaar worden aangelegd, dit vanaf de eerste maand na afsluiting van de examenprocedure.
Art. 3. De laatstejaarsstudenten toe te laten tot de selectieprocedure wanneer ze bij hun kandidatuur een studiebewijs en een verklaring kunnen voorleggen dat ze binnen een termijn van maximum zes maanden hun einddiploma behalen. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het OCMW Zele.
Art. 4. De functie kinesitherapeut(e) is verbonden aan het niveau B – weddeschaal BV1-BV3.

12. Vragen en mededelingen

De raadsleden ontvingen het advies van onze jurist ivm de mogelijke gevolgen van de moeilijke financiële situatie van Woonaksent voor OCMW Zele. Gezien we enkel waarnemend lid zijn, heeft dit voor ons geen implicaties.Geheime zittingNamens de raad:

De secretaris,                                De voorzitter,Tom De Graeve                             Tom De BruyneVoor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België