OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 4 juli 2017  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 4 juli 2017

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Mieke Heirman, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Patricia Van Malderen, Tom Schiettecat, An Van Roste, Luc De Clopper, Marga Metdepenningen, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd: Lieve Van Cauteren, raadslid; Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting


1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 6 juni 2017 worden goedgekeurd.


2. Haalbaarheidstudie verbouwing ziekenhuisgebouw – toelichting en bespreking

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op de eerdere besluitvorming in dit dossier;
Gehoord de toelichting van dhr. Jan Bauwens, projectleider Belfius over de haalbaarheidstudie zoals opgemaakt door architectenbureau Dehullu;
Overwegende dat een renovatie de voorkeur geniet; dat de locatie van het te renoveren gebouw nabij dienstencentrum en ouderenzorgdiensten veel voordeliger is dan de aanvankelijk voorziene plaats voor de assistentiewoningen (perceel noordzijde Driesstraat)
Overwegende ook dat een samenwerking met Villavip wordt overwogen teneinde een woonproject voor gehandicapten te integreren;
Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Art. 1 De geplande assistentiewoningen zullen worden gerealiseerd via renovatie in het ziekenhuisgebouw aan de Koevliet. Een procedure tot aanduiding van een ontwerper zal worden voorbereid (via projectbegeleiding Belfius).
Art. 2 De lopende procedure voor aanduiding van een ontwerper om assistentiewoningen te realiseren in nieuwbouw wordt stopgezet.
Art. 3 Villavip zal worden gecontacteerd om te kijken of hun intiatief kan geïntegreerd worden in dit renovatieproject.
3. Audio jaarrekening 2016- kennisname


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op de toetreding van ons bestuur tot Audio in zitting van 15 december 2015;
Gelet op het besluit van de Raad van Beheer van Audio van 12 mei 2017 waarin de jaarrekening van 2016 wordt goedgekeurd;
Gelet op de vraag van Audio van 31 mei 2017 om kennis te nemen van de jaarrekening 2016 Audio;
Na beraadslaging;

Besluit: éénparig

Enig artikel De raad neemt kennis van de jaarrekening 2016 voorgelegd door Audio en formuleert geen opmerkingen.


4. Budgetwijziging 2017/1 - goedkeuring

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gezien de voorgelegde budgetwijziging 2017/1;
Gehoord de toelichting;
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping;

Besluit: éénparig

Art. 1 De budgetwijziging 2017/1 wordt goedgekeurd.
Art. 2 De bugdetwijziging 2017/1 wordt overeenkomstig artikel 255 van het OCMW decreet van 19 december 2008 aan het college van burgemeester en schepenen en de gouverneur overgemaakt.5. Arbeidsreglement - goedkeuring


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op het nieuwe ontwerp van arbeidsreglement dat de wettelijke procedure heeft doorlopen en ter inzage was voor de raadsleden op intranet;
Gelet op de bespreking op het Basisoverlegcomité van 26 juni 2017 waarbij nog enkele wijzigingen/aanpassingen zijn gebeurd;
Gehoord de toelichting;
Na beraadslaging;

Besluit: éénparig

Enig artikel Het arbeidsreglement OCMW Zele wordt goedgekeurd.
6. Vragen en mededelingen

Raadslid Schiettecat vraagt waarom er nog geen verdere stappen zijn voor toetreding tot het project eerstelijnszone. De voorzitter meldt dat in een infosessie vanuit de projectgroep sprake zou zijn geweest van het moeten aanpassen van de dienstverlening door de deelnemers. Hij wil eerst duidelijkheid over wat hiermee precies bedoeld wordt vooraleer tot toetreding te beslissen. In principe lijkt het logisch dat Zele tot de regio Dender toetreedt, er wordt zeker niet naar een andere regio uitgekeken.


Geheime zitting
Namens de raad:

De secretaris, De voorzitter,Tom De Graeve Tom De BruyneVoor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België