OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 6 juni 2017  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 6 juni 2017

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Mieke Heirman, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Patricia Van Malderen, Lieve Van Cauteren, Tom Schiettecat, An Van Roste, Luc De Clopper, Marga Metdepenningen, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd: Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting


1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 25 april 2017 worden goedgekeurd.2. Rekening 2016- bespreking en vaststelling
Jaarverslag 2016 – bespreking en kennisname


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gezien de voorgelegde dienstjaarrekening van het OCMW over 2016 en het jaarverslag 2016;
Gehoord de toelichting;
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping;

Besluit: éénparig

Art. 1 De jaarrekening over 2016 wordt vastgesteld.
Art. 2 De jaarrekening 2016 wordt overeenkomstig artikel 255 van het OCMW decreet van 19 december 2008 aan het college van burgemeester en schepenen en de gouverneur overgemaakt.
Art. 3 De raad neemt kennis van het jaarverslag 2016.
3. Aanpassingen rechtspositieregeling- goedkeuring


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op het voorstel om enkele aanpassingen aan de rechtspositieregeling door te voeren omwille van gewijzigde regelgeving;
Gelet op de toelichtende nota die werd verstrekt aan de raadsleden;
Gelet op de bespreking in het Hoog Overlegcomité met de vakbonden;
Na beraadslaging;

Besluit: éénparig

Art. 1 De aangepaste rechtspositieregeling wordt goedgekeurd.
Art. 2 Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 255 van het OCMW decreet van 19 december 2008 aan het college van burgemeester en schepenen en de gouverneur overgemaakt.

4. Aanpassingen Personeelsformatie- goedkeuring

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op het voorstel om enkele aanpassingen aan de personeelsformatie door te voeren met name;
- Aanpassen functiebenaming kwaliteitscoördinator
- Voorzien van verantwoordelijke schoonmaak op C-niveau
- Aanpassing personeelsaantallen WZC + DVC aan de feitelijke situatie (en de gestegen zorgbehoevendheid)
Gelet op de toelichtende nota die werd verstrekt aan de raadsleden;
Gelet op de bespreking in het Hoog Overlegcomité met de vakbonden;
Na beraadslaging;

Besluit: éénparig

Enig artikel De aangepaste personeelsformatie wordt goedgekeurd.5. Vragen en mededelingen

Geen.


Geheime zitting
Namens de raad:

De secretaris, De voorzitter,Tom De Graeve Tom De BruyneVoor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België