OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 25 april 2017  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 25 april 2017

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Mieke Heirman, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Patricia Van Malderen, Lieve Van Cauteren, Tom Schiettecat, Luc De Clopper, Marga Metdepenningen, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd: An Van Roste, raadslid; Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 28 maart 2017 worden goedgekeurd.


2. Aanpassingswerken terras WZC derde verdieping - princiepsbeslissing


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Overwegende dat men op de derde verdieping, waar nagenoeg uitsluitend dementerende bewoners verblijven, men de bewoners niet alleen durft laten op de terrassen uit schrik dat ze met behulp van een tafel of stoel over de borstwering (hoogte 1,5 m) zouden kunnen vallen;
Gezien de technische dienst terzake informeerde naar de mogelijkheden en kostprijs om de borstwering (deel in gewapend glas) te verhogen tot 2,2 m. De kosten hiervoor worden op 20.000€ geraamd (voor de twee terrassen) en op 30.000€ indien men bovendien een schuine opstand voorziet;
Overwegende dat ingeval de raad met dergelijke ingreep instemt, dient hiervoor wel een bijkomend investeringsbudget te worden voorzien;
Overwegende dat in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten ook een offertevraag dient te gebeuren;
Na erover beraadslaagd te hebben;

Besluit: eenparig

Art. 1 Principieel akkoord te gaan met de aanpassingswerken aan het terras derde verdieping van het WZC De Meander en een bijkomend investeringsbudget te voorzien.
Art. 2 Een lastenboek op te stellen voor de aanpassingswerken aan het terras derde verdieping WZC De Meander met twee opties :
-verhoging borstwering ( deel in gewapend glas) tot 2,2 meter
-bijkomende voorziening van een schuine opstand3. Actief schuldbeheer portefeuille OCMW Zele


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Overwegende de huidige samenstelling van de schuldportefeuille van het OCMW van Zele;
Gelet op de huidige rentetoestand;
Gelet op de alternatieve financieringstechnieken, voorgesteld door Belfius Bank NV., die inspelen op de huidige rentetoestand;
Overwegende dat de voorgestelde verrichting een bewuste keuze inhoudt tussen het renterisico en de interestlast verbonden aan de schuldportefeuille en dit gegeven de bestaande structuur van de schuldportefeuille en de huidige renteomgeving en renteverwachtingen.
Gelet op de technische fiches en indicatieve simulaties, met betrekking tot deze alternatieve financieringstechnieken, verstrekt door Belfius Bank NV, en die door het OCMW aandachtig werden doorgenomen en die nuttige informatie verschaft inzake het contractueel overeengekomen product; Dat deze documenten het OCMW in staat stellen om alle informatie met betrekking tot dit product te begrijpen alsook de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien; dat het OCMW deze gevolgen aanvaardt.
Overwegende dat de voorgestelde verrichtingen op het beheer van de overheidsschuld en op bestaande overeenkomsten betrekking heeft en dat de reglementering op de overheidsopdrachten dus niet van toepassing is;
Overwegende dat de voorwaarden verbonden aan deze technieken slechts beperkt geldig blijven en er dus snel moet gehandeld worden;
Gelet op de toelichting ter zitting door de financieel beheerder;
Na erover beraadslaagd te hebben;

Besluit: eenparig

Art. 1 Een forward fixing vanaf 14/05/2018 tot eindvervaldag vast te leggen voor de leningen 120, 121 en 138, ten bedrage van 5.492.959,04 (resterend saldo op startdatum forward).
Art. 2 De rentevoet op de leningen 124 en 137, ten bedrage van 9.611.308,62 euro (resterend saldo op 09/01/2017), om te zetten naar een Vlottende Rentevoet tot eindvervaldag én tegelijk een forward fixing vast te leggen vanaf 01/10/2018 tot 01/10/2023.

Art. 3 Aan de financieel beheerder van het OCMW de machtiging te verlenen om de definitieve rentevoorwaarden vast te leggen.
Art. 4 Akkoord te gaan de clausule inzake wederbeleggingsvergoeding aan te passen als volgt: "Vervroegde terugbetalingen zijn niet toegelaten. Elke niet-contractueel voorziene verrichting tijdens de looptijd van de lening wordt gelijkgesteld met een eenzijdige verbreking van het contract door het bestuur. In dat geval heeft Belfius Bank recht op een vergoeding gelijk aan haar reëel geleden financieel verlies".
Art. 5 Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Belfius Bank n.v. en aan de financieel beheerder.4. Samenwerking OCMW-gemeente – stand van zaken

Naar aanleiding van het vertrek van de gemeentelijke verantwoordelijke wordt momenteel onderzocht om de twee personeelsdiensten te laten fusioneren. In het verlengde daarvan wordt ook bekeken of de schoonmaak van de gemeentelijke en OCMW-gebouwen gemeenschappelijk kan georganiseerd en aangestuurd worden.
Raadslid Schiettecat vraagt naar de wenselijkheid om dit project extern te laten ondersteunen – gezien de moeilijke situatie en gezien het traject met Audio nog maar in de startfase zit. Men moet opletten dat een dergelijke voorafname niet fout loopt omdat dit de sfeer voor de rest van het traject kan verstoren. De voorzitter geeft aan dat dit nog in onderzoek is. De samenvoeging van de twee diensten zal ook ingepast worden in het voorstel dat Audio zal uitwerken.
Op ICT-vlak wordt stapsgewijs gewerkt aan ruimere opslagcapaciteit in gemeente en OCMW, zodanig dat we als elkaars back-up kunnen functioneren. Om dit mogelijk te maken wordt nog dit jaar een glasvezelverbinding tussen beide besturen gelegd.5. Vragen en mededelingen

Raadslid Schiettecat vraagt waarom OCMW Zele niet ingestapt is in het project eerstelijnszone. Dit is een belangrijk project dat de hulpverlening in eerste lijn wil structureren en waaraan 70 organisaties deelnemen. De voorzitter antwoordt dat wij pas laattijdig gevraagd zijn, toen het project al in grote lijnen vastlag – en dienden we op een week tijd een engagement aan te gaan zonder goed te weten waarheen dit moest leiden. Ook was er onvoldoende tijd om af te stemmen met de omliggende OCMW’s. Dit laatste zal volgende week gebeuren op de arrondissementele vergadering van voorzitters en secretarissen. Er zal ook verder geïnformeerd worden naar de concrete verwachtingen. Als er meer info is zal dit aan de raad worden voorgelegd.Geheime zittingNamens de raad:
 

De secretaris,         De voorzitter,Tom De Graeve     Tom De Bruyne

Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België