OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 28 maart 2017  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 28 maart 2017

Aanwezig: MM. Tom De Bruyne, Voorzitter; Dirk Van Hecke, Mieke Heirman, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Patricia Van Malderen, Lieve Van Cauteren, Tom Schiettecat, An Van Roste, Luc De Clopper, Marga Metdepenningen, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd: Patrick Poppe, burgemeester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting

1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 24 januari 2017 en 28 februari 2017 worden goedgekeurd.


2. Basisregistratie van een erkende instelling voor schuldbemiddeling 2016 - kennisname


De raad

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW ’s en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement voor het OCMW, vastgesteld in zitting van de raad dd. 19 januari 2013, aangepast in zitting van de raad dd. 24 juni 2014;
Gelet op het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 mei 2000 houdende erkenning van het OCMW Zele als instelling voor schuldbemiddeling;
Gelet op het ministerieel besluit van 20 augustus 2003 houdende de verlenging van de erkenning van het OCMW Zele als instelling voor schuldbemiddeling met een periode van zes jaar;
Gezien de regelgeving bepaalt dat jaarlijks een basisregistratie dient opgemaakt te worden van het aantal dossiers budgethulp- en schuldhulpverlening aan de hand van een wettelijk bepaald modelformulier en overgemaakt moet worden aan het departement Welzijn – Volksgezondheid en Gezin, afdeling Welzijn en Samenleving van de Vlaamse Gemeenschap;
Gezien het voorstel van de voorzitter om over te gaan tot de kennisname van deze basisregistratie 2016;
Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Art. 1 Kennis te nemen van de basisregistratie 2016 van het OCMW Zele als erkende instelling voor schuldbemiddeling.
Art. 2 De basisregistratie 2016 over te maken aan het departement Welzijn- Volksgezondheid en Gezin, afdeling Welzijn en Samenleving van de Vlaamse Overheid.


3. Jaarverslag 2016 van OCMW Zele als erkende instelling voor schuldbemiddeling- goedkeuring


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW ‘s en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement voor het OCMW, vastgesteld in zitting van de raad dd. 19 januari 2013, aangepast in zitting van de raad dd. 24 juni 2014;
Gelet op het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 mei 2000 houdende erkenning van het OCMW Zele als instelling voor schuldbemiddeling;
Gelet op het ministerieel besluit van 20 augustus 2003 houdende de verlenging van de erkenning van het OCMW Zele als instelling voor schuldbemiddeling met een periode van zes jaar;
Gezien de regelgeving bepaalt dat jaarlijks een verslag dient opgemaakt te worden aan de hand van het modeljaarverslag van het departement welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap;
Gezien het voorstel van de voorzitter om over te gaan tot de goedkeuring van het voorgelegde jaarverslag 2016;
Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Art. 1 Het jaarverslag van de erkende instelling voor schuldbemiddeling van het OCMW Zele 2016, opgemaakt op basis van het modeljaarverslag van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap, goed te keuren.
Art. 2 Het jaarverslag 2016 over te maken aan het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap.

4. Jaarverslag 2016 LDC De Welle - kennisname


De raad

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW ‘s en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement voor het OCMW, vastgesteld in zitting van de raad dd. 19 januari 2013, aangepast in zitting van de raad dd. 24 juni 2014;
Gelet op het voorstel om kennis te nemen van het voorgelegde jaarverslag van het LDC De Welle 2016;
Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Enig artikel Kennis te nemen van het jaarverslag van het LDC De Welle 2016.
5. Jaarverslag dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 2016 en kwaliteitsplanning 2017- kennisnameDe raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement voor het OCMW, vastgesteld in zitting van de raad dd. 19 januari 2013, aangepast in zitting van de raad dd. 24 juni 2014;
Gelet op het decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 november 1999 inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor gezinszorg dat bepaalt dat er in iedere erkende dienst gezinszorg jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag van het voorbije jaar en een kwaliteitsplanning voor het lopende jaar moet uitgewerkt worden en ingediend bij de Administratie voor Gezin en Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009;
Gelet op het voorstel van de voorzitter tot de kennisname van het kwaliteitsverslag van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van 2016 en de kwaliteitsplanning van 2017 van het OCMW Zele;
Na beraadslaging;

Besluit:

Art. 1 Kennis te nemen van het kwaliteitsjaarverslag van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het OCMW Zele van 2016.
Art. 2 Kennis te nemen van de kwaliteitsplanning van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het OCMW Zele van 2017.
Art. 3 Het kwaliteitsjaarverslag en kwaliteitsplanning zullen samen met een afschrift van dit besluit worden overgemaakt aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn.
6. Aanduiden afgevaardigde in algemene vergadering AUDIO

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op de toetreding van ons bestuur tot de vereniging Audio – Interne audit voor lokale besturen, Paviljoenstraat 9 – 1030 Brussel (vereniging titel VIII van het OCMW decreet) in zitting van 15 december 2015;
Gelet op artikel 226 van het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op artikel 10 van de statuten van de vereniging Audio, waarin wordt voorzien dat elke deelgenoot één vertegenwoordiger heeft in de Algemene Vergadering;
Gelet op de vraag van Audio voor het aanduiden van een afgevaardigde in de algemene vergadering;
Gelet op de geheime stemming waar bij An Van Roste zes stemmen behaalt, Tom Schiettecat drie en Timothy Debeir twee;

Besluit:

Enig artikel Raadslid An Van Roste wordt aangeduid als afgevaardigde in de algemene vergadering van Audio


7. Vragen en mededelingen

Tom Schiettecat vraagt dat de afgevaardigde bij Audio feedback zou geven van de algemene vergaderingen.


Geheime zitting


Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België