OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 20 december 2016  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 20 december 2016

Aanwezig: MM. Freddy Massart, Voorzitter; Tom De Bruyne, Rita De Block, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Patricia Van Malderen, Lieve Van Cauteren, Tom Schiettecat, Luc De Clopper, Dirk Van Hecke, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd : An Van Roste, raadslid


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting


1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 22 november 2016 worden goedgekeurd.
2. Bestek haalbaarheidsstudie project realisatie van 30 assistentiewoningen

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gezien in de zitting van 20 oktober 2016 werd meegedeeld dat St.-Blasius besliste om volgend jaar de diensten geriatrie, revalidatie en palliatieve zorgen, die uitgebaat worden in het OCMW-gebouw, definitief over te brengen naar de campus in Dendermonde. Het dagziekenhuis in Zele behoudt zijn activiteiten;
Gezien in het licht hiervan werd geoordeeld dat het wenselijk is om te onderzoeken of de bouw van de assistentiewoningen niet beter kan gebeuren in de Koevliet, op de plaats waar het ziekenhuisgebouw staat. Dit zou zorgen voor een nauwere binding met de andere dienstverleningen. Daarom werd beslist, in samenspraak met Belfius die voor de projectondersteuning instaat, om eerst de technische en financiële haalbaarheid van een renovatie van het ziekenhuisgebouw te laten onderzoeken;
Overwegende dat de lopende procedure werd opgeschort en de kandidaat-ontwerpers hiervan verwittigd;
Gelet op het voorliggende bestek “Haalbaarheidsstudie en vergelijkende studie tussen enerzijds herbruik na grondige renovatie en mogelijks uitbreiding van bestaande gebouw en anderzijds afbraak bestaande gebouw met nieuwbouw op deze site “;
Gezien de procedure zal gevoerd worden door middel van de gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gehoord de vraag van raadslid Verhelst om ten gepasten tijde ook met een aantal raadsleden ter plaatse te gaan om de mogelijke alternatieve bestemmingen te overwegen;
Gelet op het voorstel van Belfius om de volgende studiebureaus te contacteren om een offerte te bezorgen :
1. Snoeck & partners, ir. Arch. Hugo Snoeck, Engelse wandeling 70 te 8510 Kortrijk Marke.
2. Cnockaert architecture, arch. Filip Cnockaert, Doorniksewijk 91A te 8500 Kortrijk
3. Dehullu Architecten cvba, Stasegemdorp 151 te 8530 Harelbeke
4. Robuust architectuur en onderzoek, ir. Arch. Donald Desmet, Henri Framanstraat 40 te 9000 Gent
Na erover beraadslaagd te hebben;

Besluit: eenparig

Art. 1 Het bestek “Haalbaarheidsstudie en vergelijkende studie tussen enerzijds herbruik na grondige renovatie en mogelijks uitbreiding van bestaande gebouw en anderzijds afbraak bestaande gebouw met nieuwbouw op deze site “ in het kader van de realisatie van 30 assistentiewoningen goed te keuren.
Art. 2 De volgende studiebureaus zullen via de procedure onderhandeling zonder bekendmaking worden aangeschreven om een offerte in te dienen.
Snoeck & partners, ir. Arch. Hugo Snoeck, Engelse wandeling 70 te 8510 Kortrijk Marke.
Cnockaert architecture, arch. Filip Cnockaert, Doorniksewijk 91A te 8500 Kortrijk
Dehullu Architecten cvba, Stasegemdorp 151 te 8530 Harelbeke
Robuust architectuur en onderzoek, ir. Arch. Donald Desmet, Henri Framanstraat 40 te 9000 Gent3. Aanpassing personeelsformatie


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op de geldende personeelsformatie;
Gelet op de vraag om een extra maatschappelijk werker toe te voegen aan de personeelsformatie : van 8 naar 9 FTE;
Overwegende dat de beweegredenen voor deze verhoging zijn : stijging aantal leefloners, stijging aantal budgetbegeleidingen, toename thematische werking, project integratie erkende vluchtelingen,…
Gezien deze bijkomende functie reeds via een tijdelijk contract een zestal maanden ingevuld. is;
Overwegende dat de definitieve invulling kan gebeuren in begin 2017 na afloop van het lopende aanwervingsexamen;
Na erover beraadslaagd te hebben;

Besluit: eenparig

Enig artikel De personeelsformatie te wijzigen met de toevoeging van een extra maatschappelijk werker : van acht naar negen FTE.4. Vragen en mededelingen

Woonaksent gaat een fusie met het SVK Wetteren onderzoeken. De raad stemt ermee in dat de afgevaardigde (Geert Verhelst) participeert aan de gesprekken in deze zin in de raad van bestuur. Het is wel niet de bedoeling dat OCMW Zele ook effectief met de eigen woningen instapt in het SVK.Geheime zitting
Namens de raad:


De secretaris,                          De voorzitter,Tom De Graeve                        Freddy Massart


Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 
 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België