OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 22 november 2016  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 22 november 2016

Aanwezig: MM. Freddy Massart, Voorzitter; Tom De Bruyne, Rita De Block, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Patricia Van Malderen, Lieve Van Cauteren, Tom Schiettecat, An Van Roste, Luc De Clopper, Dirk Van Hecke, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting


1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 20 oktober 2016 worden goedgekeurd.2. Budgetwijziging 2016- bespreking en vaststelling


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op de voorgelegde budgetwijziging 2016;
Gelet op de toelichting;
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping;

Besluit: met negen ja stemmen

Enig artikel De budgetwijziging 2016 wordt vastgesteld.


3. Aanpassing meerjarenplan 2014-2019: bespreking en vaststelling


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op de voorgelegde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de toelichting;
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping;

Besluit: met zes ja stemmen en vijf onthoudingen ( Geert Verhelst, Patricia Van Malderen, Timothy Debeir, Lieve Van Cauteren en Tom Schiettecat)

Enig artikel De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 wordt vastgesteld.


4. Budget 2017 : bespreking en vaststelling


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op het voorgelegde budget 2017;
Gelet op de toelichting;
Gehoord de opmerking van raadslid Schiettecat dat –zoals vorig jaar- de raad onvoldoende is betrokken bij de opmaak van het budget; dat ook de doelstellingen te vaag en vrijblijvend zijn (geen cijfermatig geformuleerde targets); hij kant zich ook tegen de voorziene tariefverhogingen; de voorzitter antwoordt dat je niet alle details van de werking in een doelstellingennota kan gieten op gevaar van onoverzichtelijkheid; er moet ook naar de praktijk gekeken worden: we werken goed, het OCMW heeft een goede reputatie bij collega-OCMW’s een ook bij de bevolking worden we meer gewaardeerd dan de private voorzieningen; tariefindexeringen zijn nodig omdat ook de kosten ingevolge indexering stijgen (in absolute cijfers zelfs sterker dan de tariefverhoging);
Ook raadslid Debeir vraagt meer tastbare resultaten in de doelstellingennota: bijvoorbeeld rond vrijwilligers, waarderingbeleid, jobbeurs; de voorzitter repliceert dat een goede opvolging van vrijwilligers belangrijker is dan het absolute aantal; zo is er bij de jobbeurs een goede medewerking en kwalitatieve opvolging van het eigen cliënteel door de sociale dienst geweest – de lage opkomst had te maken met fouten bij de uitnodiging door de VDAB, puur cijfermatig kijken naar het aantal bezoekers zegt dus niets over de prestaties van onze diensten;
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping;

Besluit: met zes stemmen ja en drie neen stemmen (Geert Verhelst, Lieve Van Cauteren en Tom Schiettecat) bij twee onthoudingen (Patricia Van Malderen en Timothy Debeir)

Enig artikel Het budget 2017 wordt vastgesteld5. Tariefverhogingen in uitvoering van het budget 2017


5.1. Aanpassing dagprijs Woonzorgcentrum De Meander CE303


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Overwegende dat de huidige dagprijs 54,94 euro bedraagt;
Gelet op het voorstel om de dagprijs te indexeren met ingang van 1 januari 2017 waardoor deze € 56,04 zal bedragen;
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping

Besluit: met zes stemmen ja en drie neen stemmen (Geert Verhelst, Lieve Van Cauteren en Tom Schiettecat) bij twee onthoudingen (Patricia Van Malderen en Timothy Debeir)


Enig artikel De dagprijs voor het woonzorgcentrum De Meander wordt bepaald op
56,04 euro met ingang van 1 januari 2017.


5.2. Aanpassing dagprijs Kortverblijf De Meander KCE 303


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Overwegende dat de huidige dagprijs 54,94 euro bedraagt;
Gelet op het voorstel om de dagprijs te indexeren met ingang van 1 januari 2017 waardoor deze € 56,04 zal bedragen;
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping;

Besluit: met zes stemmen ja en drie neen stemmen ( Geert Verhelst, Lieve Van Cauteren en Tom Schiettecat) bij twee onthoudingen ( Patricia Van Malderen en Timothy Debeir)

Enig artikel De dagprijs voor het kortverblijf De Meander wordt bepaald op 56,04 euro met ingang van 1 januari 2017.5.3. Aanpassing dagprijs Dagverzorgingscentrum Het Getij CE 2732

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Overwegende dat de huidige dagprijs 20,44 euro bedraagt;
Gelet op het voorstel om de dagprijs te indexeren met ingang van 1 januari 2017 waardoor deze € 20,85 zal bedragen;
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping;

Besluit: met zes stemmen ja en drie neen stemmen ( Geert Verhelst, Lieve Van Cauteren en Tom Schiettecat) bij twee onthoudingen ( Patricia Van Malderen en Timothy Debeir )

Enig artikel De dagprijs voor het dagverzorgingscentrum Het Getij wordt bepaald op
20,85 euro met ingang van 1 januari 2017.5.4. Aanpassing nachtopvang in Kortverblijf De Meander KCE 303 / Het Getij CE 2732


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gezien gereserveerde nachtopvang wordt aangeboden binnen het kortverblijf De Meander en niet gereserveerde nachtopvang binnen het dagverzorgingscentrum Het Getij (enkel in acute situaties).
Overwegende dat de huidige dagprijs voor nachtopvang 30,66 euro bedraagt;
Gelet op het voorstel om de dagprijs te indexeren met ingang van 1 januari 2017 zodat deze 31,27 euro zal bedragen;
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping;

Besluit: met zes stemmen ja en drie neen stemmen (Geert Verhelst, Lieve Van Cauteren en Tom Schiettecat) bij twee onthoudingen (Patricia Van Malderen en Timothy Debeir)

Enig artikel De dagprijs voor de nachtopvang wordt bepaald op 31,27 euro met ingang van 1 januari 2017.5.5. Aanpassing huurprijs garages Berkenhof en maandelijkse vergoeding voor gemeenschappelijke kosten en onderhoud Berkenhof en Drieputtenstraat


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op het huidige huurprijs voor de garages Berkenhof en de maandelijkse vergoeding voor gemeenschappelijke kosten en onderhoud Berkenhof en de Drieputtenstraat ;
Gelet op het voorstel om deze tarieven als volgt te verhogen :

Berkenhof huidige tarief voorstel nieuw tarief
Kosten (algemeen onderhoud) € 21 22
Garagehuur bewoner € 26,50 28
Garagehuur niet-bewoner € 36,50 38

Drieputtenstraat
Kosten (algemeen onderhoud) € 6 7

Gehoord de opmerking van raadslid Verhelst dat hij vreest dat door de prijsverhoging een aantal huurders zouden afhaken, met leegstand en minderinkomsten tot gevolg;
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping;

Besluit: met zes stemmen ja en drie neen stemmen ( Geert Verhelst, Lieve Van Cauteren en Tom Schiettecat) bij twee onthoudingen ( Patricia Van Malderen en Timothy Debeir)

Enig artikel De onderstaande prijzen zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2017

Berkenhof
Kosten (algemeen onderhoud) € 22
Garagehuur bewoner € 28
Garagehuur niet-bewoner € 38

Drieputtenstraat
Kosten (algemeen onderhoud) € 76. Audio : meerjarenplan 2015 – 2020 en budget 2017 - kennisname


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gezien ons bestuur in zitting van 15 december 2015 beslist heeft om toe te treden tot de vereniging Audio;
Gezien de statuten en het interne auditcharter werden goedgekeurd en het Bijzonder Comité Algemeen Beleid werd aangeduid als auditcomité;
Gezien ons bestuur vanwege Audio het gewijzigd meerjarenplan 2015-2020 en het budget 2017 ontving;
Overwegende dat conform artikel 148 van het OCMW decreet en omzendbrief BB 2013/6 het het meerjarenplan voor goedkeuring en het budget voor kennisname dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad;
Overwegende dat de OCMW raad daarbij geen formele rol te vervullen heeft volgens de decretale bepalingen;
Gelet op het voorstel van de voorzitter om van deze documenten kennis te nemen;

Besluit: eenparig

Art. 1 Kennis te nemen van het gewijzigd meerjarenplan 2015-2019 en het budget 2017 van Audio.
Art. 2 Het gewijzigd meerjarenplan 2015-2020 ( goedkeuring ) en het budget 2017
( kennisname) van Audio over te maken aan de gemeenteraad.


7. Toekennen van een attractiviteitpremie voor het dienstjaar 2016 aan het personeel van het OCMW Zele - principiële beslissing.

De raad,

Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juli 1976 en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gezien het federaal akkoord voor de gezondheidsinstellingen voorziet in de uitbetaling van attractiviteitpremie vanaf 2005 voor het RIZIV-personeel, met name de verpleging – verzorging – kinesitherapeuten – ergotherapeuten – diëtisten;
Gelet op de rechtspositieregeling (artikel 199) voor het personeel van het OCMW Zele zoals deze momenteel van toepassing is;
De attractiviteitspremie bestaat ingevolge het federaal gezondheidsakkoord uit een forfaitair complement van € 480,00. Het basisbedrag van € 480,00 werd vastgesteld in juli 2005. Dit forfaitair complement wordt aan de gezondheidsindex gekoppeld;
Gelet op het feit dat er met ingang van 1 juli 2016 een overschrijding van de spilindex is geweest, is het basisbedrag de uitkomst van volgende berekening : € 480,00 x 1,1951 (= 1,6406 huidige index / 1,3459 index op het moment van de invoering van de attractiviteitspremie) = € 585,12;
De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de uitbetaling van de attractiviteitpremie 2016;
De middelen hiervoor zijn voorzien in het budget;

Besluit: eenparig

Art. 1 Het bedrag van de individuele attractiviteitspremie voor het dienstjaar 2016 wordt vastgesteld op € 585,12 en wordt uitbetaald in het vierde kwartaal 2016 aan de personeelsleden behorende tot de groep van afdelingsverantwoordelijken, gegradueerd/gebrevetteerd verpleegkundigen, verpleegassistenten (uitdovend), zorgkundigen, kinesitherapeuten en ergotherapeuten.
Art. 2 Op de attractiviteitpremie zullen de ter zake geldende inhoudingen worden toegepast.
Voor de statutaire personeelsleden is de premie onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen, maar zijn geen pensioenbijdragen verschuldigd.
Voor de contractuelen is de premie onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen, inclusief pensioenbijdragen.
Art. 3 Dit besluit te plaatsen op de overzichtslijst die wordt overgemaakt aan de hogere overheden.
8. Vragen en mededelingen

Geen.

Geheime zittingVoor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 
 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België