OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 20 september 2016  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 20 september 2016

Aanwezig: MM. Freddy Massart, Voorzitter; Tom De Bruyne, Rita De Block, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Patricia Van Malderen, Lieve Van Cauteren, Tom Schiettecat, An Van Roste, Luc De Clopper, Dirk Van Hecke, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd: Rita De Block, raadslid

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting


1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 5 juli 2016 worden goedgekeurd.


2. Dossier nieuwbouw Lindenhof – preselectie kandidaat-ontwerpers

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op het project van het OCMW Zele – bouwen van 30 assistentiewoningen;
Gezien 22 ontwerpers zich kandidaat stelden voor de realisatie van de vervangingsnieuwbouw voor assistentiewoningen en projectbeheerder Belfius een preselectie zal doen van een zestal kandidaten die zullen uitgenodigd worden om hun kandidatuur te verdedigen (en waaruit in tweede instantie een ontwerper zal worden aangeduid);
Gelet op het selectieverslag van de heer Jan Bauwens, senior projectmanager Belfius Bank, waaruit blijkt dat na grondig onderzoek van de kandidaturen 7 inschrijvers worden weerhouden voor verdere deelname aan de onderhandelingsprocedure;
Gezien dit verslag moet worden voorgelegd voor akkoord aan het OCMW dat optreedt als opdrachtgever,
Na beraadslaging;

Besluit: éénparig

Art. 1 De raad verklaart zich akkoord met het selectieverslag van de heer Jan Bauwens, senior projectmanager Belfius Bank.
Art. 2 De volgende inschrijvers worden geselecteerd voor verdere deelname aan het project bouwen van 30 assistentiewoningen :Architectenburo Schepens – Abicom - Vecobo
p/a Azalealaan 11
8890
Dadizele

Architectenbureau H. De Ruysscher bvba
Lange Dreef 87
2820
Bonheiden

Architectengroep A4 – SWECO– VETO& Partners
p/a Pater Damiaanplein 6
3000
Leuven

VK Studio
Brugsesteenweg 210
8800
Roeselare

Evolta Architects cvba – Evolta Engineers
Damstraat 220
9180
Moerbeke

Architectenbureau Van Acker & Partners cvba + BM Engineering + KUBIEK
p/a Congreslaan 36
9000
Gent

THV Archipro – Arch & Teco
p/a Coupure 55
9000
Gent


3. Rekening 2015- bespreking en vaststelling
Jaarverslag 2015 – kennisname


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gezien de voorgelegde dienstjaarrekening van het OCMW over 2015 en het jaarverslag 2015;
Gehoord de toelichting;
Na beraadslaging en gelet op de stemming bij naamafroeping;

Besluit: éénparig

Art. 1 De jaarrekening over 2015 wordt vastgesteld.
Art. 2 De jaarrekening 2015 wordt overeenkomstig artikel 255 van het OCMW decreet van 19 december 2008 aan het college van burgemeester en schepenen en de gouverneur overgemaakt.
Art. 3 De raad neemt kennis van het jaarverslag 2015.4. Openverklaringen van diverse functies en aanleggen van bijbehorende werfreserves4.1. Open verklaren van de functie huishoudhulp in contractueel dienstverband, bij wijze van aanwerving en aanleggen van een werfreserve voor de duur van drie jaar.


De functie van huishoudhulp wordt open verklaard bij wijze van aanwerving in contractueel dienstverband.
Er zal voor deze functie een werfreserve voor de duur van drie jaar worden aangelegd, dit vanaf de eerste maand na afsluiting van de examenprocedure.


4.2. Open verklaren van de functie poetshulp instellingen in contractueel dienstverband, bij wijze van aanwerving en aanleggen van een werfreserve voor de duur van drie jaar.

De functie van poetshulp instellingen wordt open verklaard bij wijze van aanwerving in contractueel dienstverband.
Er zal voor deze functie een werfreserve voor de duur van drie jaar worden aangelegd, dit vanaf de eerste maand na afsluiting van de examenprocedure.


4.3. Open verklaren van de functie maatschappelijk werker thuiszorg in contractueel dienstverband bij wijze van aanwerving en aanleggen van een werfreserve voor een periode van drie jaar.


De functie van maatschappelijk werker thuiszorg wordt open verklaard bij wijze van aanwerving in contractueel dienstverband.
Er zal voor deze functie een werfreserve voor de duur van drie jaar worden aangelegd, dit vanaf de eerste maand na afsluiting van de examenprocedure.
De functie van maatschappelijk werker thuiszorg is verbonden aan het niveau B – weddeschaal B1-B3.


4.4. Open verklaren van de functie maatschappelijk werker algemene dienstverlening in contractueel dienstverband bij wijze van aanwerving en aanleggen van een werfreserve voor een periode van drie jaar.


De functie van maatschappelijk werker algemene dienstverlening wordt open verklaard bij wijze van aanwerving in contractueel dienstverband.
Er zal voor deze functie een werfreserve voor de duur van drie jaar worden aangelegd, dit vanaf de eerste maand na afsluiting van de examenprocedure.


4.5. Open verklaren van de functie gezinshulp in contractueel dienstverband bij wijze van aanwerving en aanleggen van een werfreserve voor de duur van drie jaar.

De functie van gezinshulp wordt open verklaard bij wijze van aanwerving in contractueel dienstverband.
Er zal voor deze functie een werfreserve voor de duur van drie jaar worden aangelegd, dit vanaf de eerste maand na afsluiting van de examenprocedure.
De laatstejaarsstudenten toe te laten tot de selectieprocedure wanneer ze bij hun kandidatuur een studiebewijs en een verklaring kunnen voorleggen dat ze binnen een termijn van maximum zes maanden hun einddiploma behalen. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het OCMW Zele.


4.6. Open verklaren van de functie gegradueerd verpleegkundige in contractueel dienstverband bij wijze van aanwerving en aanleggen van een werfreserve voor een periode van drie jaar.

De functie van gegradueerd verpleegkundige wordt open verklaard bij wijze van aanwerving in contractueel dienstverband.
Er zal voor deze functie een werfreserve voor de duur van drie jaar worden aangelegd, dit vanaf de eerste maand na afsluiting van de examenprocedure.
De laatstejaarsstudenten toe te laten tot de selectieprocedure wanneer ze bij hun kandidatuur een studiebewijs en een verklaring kunnen voorleggen dat ze binnen een termijn van maximum zes maanden hun einddiploma behalen. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het OCMW Zele.


4.7. Open verklaren van de functie gebrevetteerd verpleegkundige in contractueel dienstverband bij wijze van aanwerving en aanleggen van een werfreserve voor een periode van drie jaar.


De functie van gebrevetteerd verpleegkundige wordt open verklaard bij wijze van aanwerving in contractueel dienstverband.
Er zal voor deze functie een werfreserve voor de duur van drie jaar worden aangelegd, dit vanaf de eerste maand na afsluiting van de examenprocedure.
De laatstejaarsstudenten toe te laten tot de selectieprocedure wanneer ze bij hun kandidatuur een studiebewijs en een verklaring kunnen voorleggen dat ze binnen een termijn van maximum zes maanden hun einddiploma behalen. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het OCMW Zele.4.8. Open verklaren van de functie zorgkundige in contractueel dienstverband bij wijze van aanwerving en aanleggen van een werfreserve voor een periode van drie jaar.


De functie van zorgkundige wordt open verklaard bij wijze van aanwerving in contractueel dienstverband.
Er zal voor deze functie een werfreserve voor de duur van drie jaar worden aangelegd, dit vanaf de eerste maand na afsluiting van de examenprocedure.
De laatstejaarsstudenten toe te laten tot de selectieprocedure wanneer ze bij hun kandidatuur een studiebewijs en een verklaring kunnen voorleggen dat ze binnen een termijn van maximum zes maanden hun einddiploma behalen. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het OCMW Zele.
.

4.9. Open verklaren van de functie medewerker animatie in contractueel dienstverband bij wijze van aanwerving en aanleggen van een werfreserve voor een periode van drie jaar.


De functie van medewerker animatie wordt open verklaard bij wijze van aanwerving in contractueel dienstverband.
Er zal voor deze functie een werfreserve voor de duur van drie jaar worden aangelegd, dit vanaf de eerste maand na afsluiting van de examenprocedure.


5. Vragen en mededelingen

· raadslid An Van Roste deelt mee dat ze voortaan als onafhankelijke haar mandaat verder opneemt.
· Geert Verhelst geeft feedback uit de algemene vergadering van Woonaksent (coördinator neemt ontslag, financiële situatie is ongunstig, samenwerking of fusie met SVK Wichelen-Wetteren wordt onderzocht).Geheime zittingNamens de raad:

De secretaris, De voorzitter,Tom De Graeve Freddy Massart


Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 
 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België