OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 5 juli 2016  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 5 juli 2016

Aanwezig: MM. Freddy Massart, Voorzitter; Tom De Bruyne, Rita De Block, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Patricia Van Malderen, Lieve Van Cauteren, Tom Schiettecat, Luc De Clopper, Dirk Van Hecke, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris
Verontschuldigd: An Van Roste, raadslid

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting


1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 26 mei 2016 worden goedgekeurd.


2. Lokaal Dienstencentrum De Welle – overzicht activiteiten en projecten

De coördinator van het dienstencentrum geeft een toelichting geven bij de uitbouw en de stand van zaken van de werking van het dienstencentrum.3. Nieuwbouw assistentiewoningen – stand van zaken – invulling selectiecommissie aanduiding ontwerper

In zitting van 26 mei gaf Jan Bauwens toelichting bij het verdere verloop van het dossier. Tevens werd afgesproken een commissie samen te stellen met technici en raadsleden met het oog op de selectie van een ontwerper.
Er werd voorgesteld de commissie samen te stellen uit de voorzitter + 4 raadsleden; namens de diensten zouden Els Van Steen (directeur TOZ) en Tom De Graeve (secretaris) er deel van uitmaken. De coördinatie gebeurt door Jan Bauwens.
Namens de raad worden in consensus de raadsleden Verhelst, Van Hecke, De Bruyne en Debeir aangeduid. Luc De Clopper zal in de plaats van Freddy Massart komen wanneer deze stopt als voorzitter.

De publicatie van een oproep voor kandidaten is inmiddels gebeurd en de kandidaturen worden ingewacht tegen 11 augustus.3. Vragen en mededelingen
Naar aanleiding van een klacht in het WZC wordt het volgende verduidelijkt:
- Alarmoproepen mogen niet worden uitgeschakeld wanneer bewoners te veelvuldig bellen. De betrokken personeelsleden zijn daarover aangesproken.
- Tijdige inschakeling dokter: dit zou correct gebeurd zijn, medisch spreekt men pas van koorts vanaf 38,5°C
- Medicatie niet onder toezicht: gebeurt enkel voor slaapmedicatie omdat bewoners deze nemen wanneer ze gaan slapen en dit niet voor iedereen op hetzelfde moment is.
- Kledijwissels: gebeurt wanneer de kledij niet meer proper is, sneller of minder snel wisselen gebeurt in overleg.
Naar aanleiding hiervan wordt gesuggereerd om klachten/meldingen/suggesties ook langs elektronische weg mogelijk te maken (via website). Dit zal worden uitgewerkt.

Geheime zitting
Namens de raad:

De secretaris, De voorzitter,Tom De Graeve Freddy Massart


Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 
 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België