OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 26 mei 2016  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 26 mei 2016

Aanwezig: MM. Freddy Massart, Voorzitter; Tom De Bruyne, Rita De Block, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Patricia Van Malderen, Lieve Van Cauteren, Tom Schiettecat (vanaf punt 3), An Van Roste, Luc De Clopper, Dirk Van Hecke, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting


1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 22 april 2016 worden goedgekeurd.


2. Woning Gentsesteenweg 77 Zele - Verkoop


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op het besluit van de raad in zitting van 25 maart 2014 om over te gaan tot de openbare verkoop van de woning Gentsesteenweg 77;
Gezien notariskantoor Heiremans werd aangeduid door het vast bureau voor de afhandeling van deze procedure;
Overwegende dat na de schatting door de ontvanger der registratie ( 75.000 euro) en de afhandeling van de diverse formaliteiten de openbare verkoop doorging op 2 oktober 2014. De interesse was minimaal ondanks de gevoerde publicatie en er werd geen bod uitgebracht dat minstens het bedrag van de schatting bedroeg.
Gezien de raad in zitting van 18 november 2014 heeft beslist tot de onderhandse verkoop overeenkomstig de omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010 betreffende de vervreemding van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende erediensten;
Gezien de vermoedelijke waarde van het pand lager ligt, werd een nieuwe schatting uitgevoerd door landmeter – expert Jan Deprouw die uitkwam op een bedrag van 60.000 euro;
Overwegende dat het vast bureau kennis nam van deze schatting in zitting van 8 september 2015;
Overwegende dat notaris Vandersnickt liet weten dat er op 4 mei 2016 een aankoopbelofte door de heer Kilic Ibrahim, Oude Veste 152 te 9200 Dendermonde werd ondertekend voor de Gentsesteenweg 77 voor het bedrag van 60.000 euro;
Gelet op het voorstel van de voorzitter om in te stemmen met de verkoop van de woning Gentsesteenweg 77 te Zele tegen de prijs van 60.000 euro;
Na beraadslaging;

Besluit:

Art. 1 De woning Gentsesteenweg 77 te 9240 Zele wordt verkocht aan de heer Kilic Ibrahim, Oude Vest 152 te 9200 Dendermonde aan de prijs van 60.000 euro (cfr. aankoopbelofte 4 mei 2016).
Art. 2 Notariskantoor Heiremans – Vandersnickt , Alois De Beulelaan 34 te 9240 Zele wordt aangeduid voor het verlijden van de akte.


3. Lening met technisch – financiele projectbegeleiding ter financiering van investeringsuitgaven- Toelichting


De heer Jan Bauwens, projectleider Belfius, geeft ter zitting uitleg omtrent de planning en werkwijze van deze opdracht.
In eerste instantie wordt de procedure gestart voor de aanduiding van een ontwerper. Uit de kandidaten die zich zullen aandienen wordt een selectie gemaakt door een commissie.
De gunning wordt voorzien in oktober-november.
Verdere timing: ontwerp (voorjaar 2017), vervolgens aanvraag bouwvergunning en opmaak bestek + prijsvraag (zomer 2017). De werken zouden dan kunnen starten in het najaar van 2017, met een vermoedelijke bouwtermijn van 1,5 jaar.
De voorzitter stelt voor dat de fracties in de raad 4 raadsleden (2 meerderheid, 2 oppositie) aanduiden, die samen met enkele verantwoordelijken (voorzitter, secretaris, directeur,…) de selectiecommissie zouden uitmaken.


4. Vragen en mededelingen

* raadslid Verhelst brengt verslag uit over de algemene vergadering van Woonaksent: financieel staat men er niet zo goed voor en zijn enkele maatregelen afgesproken. Ondersteuning voor de sociale diensten wordt gevraagd waar mogelijk.
* raadslid Schiettecat vraagt of het mogelijk is om het terras van cafetaria en/of dienstencentrum in de zomermaanden op zaterdag en zondag open te houden. . Momenteel is het zo dat de cafetaria van het WZC ’s zondags open is. Om ook zaterdag open te doen zijn er onvoldoende vrijwilligers. We zullen een specifieke oproep doen voor vrijwilligers in de zomermaanden.
* De voorzitter geeft een overzicht van een aantal actuele projecten:
- met De Vliet en het Wit-gele Kruis zou een project ‘krachten bundelen’ van start gaan, in overleg met de andere thuiszorgorganisaties. Doel: zorgbehoevenden beter laten doorstromen naar de diverse hulpverleners.
- Project ‘Geïntegreerde Zorg’ – een overleg tussen alle zorgverstrekkers in het arrondissement
- daarnaast lopen nog een aantal acties in het dienstencentrum rond dementievriendelijke gemeente en zorg voor kankerpatiënten.


Geheime zitting
Namens de raad:

De secretaris, De voorzitter,Tom De Graeve Freddy Massart


Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 
 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België