OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 26 april 2016  
 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 26 april 2016

Aanwezig: MM. Freddy Massart, Voorzitter; Tom De Bruyne, Rita De Block, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Patricia Van Malderen, Lieve Van Cauteren, Tom Schiettecat, An Van Roste, Luc De Clopper, Dirk Van Hecke, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting


1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 22 maart 2016 worden goedgekeurd.2. Gedeeltelijke vervanging buitenschrijnwerk van het Berkenhof – open offertevraag – gunning


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op de goedkeuring van het lastenboek inzake de gedeeltelijke vervanging van het buitenschrijfwerk van het Berkenhof en de procedure van de open offertevraag in de zitting van 19 januari 2016;
Gelet op de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen;
Gezien de drie ontvangen offertes werden onderzocht hetgeen geleid heeft tot een verslag van nazicht waarbij wordt voorgesteld om te opteren voor de PVC variante van de firma NV Bekaert Building Company , E. Bekaertlaan 51 te 8790 Waregem ten bedrage van 140.008,04 euro excl. BTW: 156.809 incl. BTW;
Gezien deze offerte voldoet aan de nodige kwalitatieve vereisten en aanzienlijk goedkoper is dan de andere offertes;
Gehoord de tussenkomst van raadslid Debeir die zich afvraagt waarom er voor de PVC-variant gekozen wordt; aluminium-ramen zijn immers kwalitatief beter en duurzamer; dit was trouwens ook de aanvankelijke keuze van de technische dienst; eventueel zou men kunnen opteren voor de tweede geklasseerde inschrijver, die merkelijk goedkoper is; raadslid Verhelst wijst erop dat PVC-ramen technisch veel beter zijn dan 20 jaar geleden; gezien het aanzienlijke prijsverschil is dit de beste keuze; hij vraagt wel dat de stevigheid van de hoekprofielen door de technische dienst nog eens zou gecheckt worden, evenals de ventilatiemogelijkheden;
Gelet op het voorstel om de opdracht toe te wijzen aan de firma NV Bekaert Building Company , E. Bekaertlaan 51 te 8790 Waregem met de PVC-variante ten bedrage van 140.008,04 euro excl. BTW: 156.809 incl. BTW;
Gelet op het visum van de financieel beheerder ( KDP2016004);
Na beraadslaging;
Gelet op de stemming bij naamafroeping, waarbij raadsleden Debeir en Van Malderen zich onthouden – ze motiveren dit door te stellen dat ze niet tegen de PVC-versie zijn maar dat de kwalitatieve verschillen onvoldoende duidelijk zijn;

Besluit: met negen ja bij twee onthoudingen

Enig artikel De gedeeltelijke vervanging van het buitenschrijnwerk Berkenhof wordt toegewezen aan de firma NV Bekaert Building Company , E. Bekaertlaan 51 te 8790 Waregem met de PVC-variante ten bedrage van 140.008,04 euro, excl. BTW: 156.809 incl. BTW.
3. Toelichting medicatiedossier

Op vraag van raadslid Schiettecat wordt dit punt naar de openbare zitting verplaatst, mits er niet gehandeld wordt over de persoon van de betrokken budgethouders, maar enkel over de technische aspecten van het dossier.

Els Van Steen, directeur en Dirk Van Wassenhove lichten het dossier toe.
Voorafgaande opmerking bij een krantenartikel over deze materie: het gaat over 250.000€ over een periode van 4 jaar (geraamd bedrag) (niet per jaar); dit bedrag betreft de geraamde omzet en niet de winst.
Het lastenboek zelf voorziet in een levering van alle medicatie geportioneerd per bewoner en per toedieningsmoment, wat vereist dat de apotheker dagelijks ter plaatse komt. De apotheker beheert ook de medicatievoorraad en bereidt de doktersvoorschriften voor. Wettelijk is momenteel ook voorzien in een facturatie per effectief geleverde eenheid (dus per pil, dosis siroop,…). Er was uiteindelijk maar één apotheker die op al deze voorwaarden expliciet vermeldde dat ze zouden ingevuld worden. De gunning is gebeurd voor een periode van 4 en niet vb. 1 jaar omdat men kan verwachten dat de investering die een leverancier moet doen (vb. software voor beheer en facturatie) dan over een lagere periode kan afgeschreven worden en betere voorwaarden oplevert.
Raadslid Debeir pleit voor een grotere politiek impact bij de invulling van het lastenboek (vb. beurtrol, gewicht gunningscriteria). De secretaris wijst erop dat men hiermee voorzichtig moet zijn: budgethouderschap impliceert de (ook juridische) verantwoordelijkheid van de budgethouder en men kan moeilijk verantwoordelijk zijn voor elementen die men zelf niet kan bepalen.
Raadslid Schiettecat bevestigt dat er geen probleem is met de procedure maar met het politiek luik, nl. dat de raad hier niet van op de hoogte was. Gezien in het verleden al enkele malen een vraag gesteld was rond hoe het zat met de medicatielevering, had men best gemeld dat men een nieuwe offerte opstartte. De voorzitter verwijst naar het kwartaalverslag waarin hierover (weliswaar na de gunning) verslag werd uitgebracht, zoals voorzien in het huishoudelijk reglement. Raadslid Schiettecat dringt aan op meer openheid door grote dossiers ook op voorhand aan te kondigen.
Na beraadslaging stelt de voorzitter voor om voor grotere offertes voor de start van de procedure de raad in kennis te stellen van de geplande start, en achteraf van de gunning.4. Vragen en mededelingen

Het 10.000-stappenproject gaat op 29 april van start met inwandelen van het uitgestippelde parcours.Geheime zitting

Namens de raad:

De secretaris, De voorzitter,Tom De Graeve Freddy MassartVoor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 
 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België