OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 22 maart 2016  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 22 maart 2016

Aanwezig: MM. Freddy Massart, Voorzitter; Tom De Bruyne, Rita De Block, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Patricia Van Malderen, Lieve Van Cauteren, Tom Schiettecat, An Van Roste, Dirk Van Hecke, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris

Verontschuldigd: Luc De Clopper, Raadslid

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting


1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 23 februari 2016 worden goedgekeurd.


2. Basisregistratie van een erkende instelling voor schuldbemiddeling 2015 - kennisname

De raad

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW ’s en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement voor het OCMW, vastgesteld in zitting van de raad dd. 19 januari 2013, aangepast in zitting van de raad dd. 24 juni 2014;
Gelet op het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 mei 2000 houdende erkenning van het OCMW Zele als instelling voor schuldbemiddeling;
Gelet op het ministerieel besluit van 20 augustus 2003 houdende de verlenging van de erkenning van het OCMW Zele als instelling voor schuldbemiddeling met een periode van zes jaar;
Gezien de regelgeving bepaalt dat jaarlijks een basisregistratie dient opgemaakt te worden van het aantal dossiers budgethulp- en schuldhulpverlening aan de hand van een wettelijk bepaald modelformulier en overgemaakt moet worden aan het departement Welzijn – Volksgezondheid en Gezin, afdeling Welzijn en Samenleving van de Vlaamse Gemeenschap;
Gezien het voorstel van de voorzitter om over te gaan tot de kennisname van deze basisregistratie 2015;
Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Art. 1 Kennis te nemen van de basisregistratie 2015 van het OCMW Zele als erkende instelling voor schuldbemiddeling.
Art. 2 De basisregistratie 2015 over te maken aan het departement Welzijn- Volksgezondheid en Gezin, afdeling Welzijn en Samenleving van de Vlaamse Overheid.


3. Jaarverslag 2015 van OCMW Zele als erkende instelling voor schuldbemiddeling- goedkeuring

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW ‘s en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement voor het OCMW, vastgesteld in zitting van de raad dd. 19 januari 2013, aangepast in zitting van de raad dd. 24 juni 2014;
Gelet op het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 mei 2000 houdende erkenning van het OCMW Zele als instelling voor schuldbemiddeling;
Gelet op het ministerieel besluit van 20 augustus 2003 houdende de verlenging van de erkenning van het OCMW Zele als instelling voor schuldbemiddeling met een periode van zes jaar;
Gezien de regelgeving bepaalt dat jaarlijks een verslag dient opgemaakt te worden aan de hand van het modeljaarverslag van het departement welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap;
Gezien het voorstel van de voorzitter om over te gaan tot de goedkeuring van het voorgelegde jaarverslag 2015;
Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Art. 1 Het jaarverslag van de erkende instelling voor schuldbemiddeling van het OCMW Zele 2015, opgemaakt op basis van het modeljaarverslag van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap, goed te keuren.
Art. 2 Het jaarverslag 2015 over te maken aan het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap.4. Jaarverslag 2015 LDC De Welle - kennisname

De raad

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW ‘s en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement voor het OCMW, vastgesteld in zitting van de raad dd. 19 januari 2013, aangepast in zitting van de raad dd. 24 juni 2014;
Gelet op het voorstel om kennis te nemen van het voorgelegde jaarverslag van het LDC De Welle 2015;
Gehoord de opmerking van Geert Verhelst die vraagt dat er voldoende aandacht zou gaan naar samenwerking met Ziac, zeker op het vlak van de informatieve activiteiten waar we lager scoren; en het antwoord van de voorzitter dat dit zeker in de bedoeling ligt;
Na beraadslaging;

Besluit: eenparig

Enig artikel Kennis te nemen van het jaarverslag van het LDC De Welle 2015.


5. Jaarverslag dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 2015- kennisname

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement voor het OCMW, vastgesteld in zitting van de raad dd. 19 januari 2013, aangepast in zitting van de raad dd. 24 juni 2014;
Gelet op het decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 november 1999 inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor gezinszorg dat bepaalt dat er in iedere erkende dienst gezinszorg jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag van het voorbije jaar en een kwaliteitsplanning voor het lopende jaar moet uitgewerkt worden en ingediend bij de Administratie voor Gezin en Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009;
Gelet op het voorstel van de voorzitter tot de kennisname van het kwaliteitsverslag van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van 2015 en de kwaliteitsplanning van 2016 van het OCMW Zele;
Na beraadslaging;

Besluit:

Art. 1 Kennis te nemen van het kwaliteitsjaarverslag van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het OCMW Zele van 2015.
Art. 2 Kennis te nemen van de kwaliteitsplanning van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het OCMW Zele van 2016.
Art. 3 Het kwaliteitsjaarverslag en kwaliteitsplanning zullen samen met een afschrift van dit besluit worden overgemaakt aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn.


6. Vragen en mededelingen

Medicatie: de recente gunning van medicatielevering en de belangrijkste elementen uit de wetgeving overheidsopdrachten dienaangaande wordt toegelicht. Bestek en verslag van nazicht zullen op het intranet komen zodat de raadsleden dit kunnen inzien. In het vervolg zal vroeger (vb. via kwartaalverslag) feedback gegeven worden over de geplande grote overheidsopdrachten.Geheime zittingNamens de raad:

De secretaris, De voorzitter,Tom De Graeve Freddy Massart

Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 
 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België