OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 23 februari 2016  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 23 februari 2016

Aanwezig: MM. Freddy Massart, Voorzitter; Tom De Bruyne, Rita De Block, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Patricia Van Malderen, Lieve Van Cauteren, Tom Schiettecat, An Van Roste, Luc De Clopper, Dirk Van Hecke, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting1. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 19 januari 2016 worden goedgekeurd.


2. Vaststellen rangorde raadsleden


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gezien na de opeenvolgende wijzigingen in de samenstelling van de OCMW raad het nodig is de rangorde van de raadsleden opnieuw vast te stellen;
Gezien de rangorde als volgt wordt geregeld :
1. De voorzitter
2. De plaatsvervangende voorzitters in de volgorde waarin ze door de voorzitter zijn aangewezen.
3. De overige raadsleden volgens anciënniteit
4. Bij gelijke anciënniteit, het aantal stemmen waarmee ze tot OCMW-raadslid zijn verkozen
5. Bij gelijk aantal stemmen, volgens leeftijd (oudste eerst)

Freddy Massart (voorzitter)
Tom De Bruyne (eerste plaatsvervangend voorzitter)
Rita De Block (tweede plaatsvervangend voorzitter)
Geert Verhelst
Patricia Van Malderen
Timothy Debeir
Lieve Van Cauteren
Tom Schiettecat
An Van Roste
Luc De Clopper
Dirk Van Hecke
Overwegende dat de rangorde louter protocollair is en in de praktijk enkel wordt gebruikt voor de vermelding van aanwezigheden in de notulen en de volgorde van de mondelinge stemmingen (waarbij de voorzitter laatst stemt);

Besluit:

Enig artikel De rangorde van de raadsleden wordt als volgt vastgesteld :
Freddy Massart (voorzitter)
Tom De Bruyne (eerste plaatsvervangend voorzitter)
Rita De Block (tweede plaatsvervangend voorzitter)
Geert Verhelst
Patricia Van Malderen
Timothy Debeir
Lieve Van Cauteren
Tom Schiettecat
An Van Roste
Luc De Clopper
Dirk Van Hecke
3. Aanduiding van een nieuw lid van het vast bureau


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gezien in zitting van 19 januari 2016 werd kennis genomen van het ontslag van mevrouw Rita De Beule als raadslid;
Gezien mevrouw Rita De Beule lid was van het Vast Bureau;
Gezien raadslid Dirk Van Hecke aangeduid werd als haar opvolger door de raadsleden die verkozen zijn op dezelfde voordrachtakte;

Besluit:

Enig artikel Dirk Van Hecke aan te duiden als lid van het Vast Bureau.

4. Aanduiding van een nieuw lid van het Hoogoverleg en OnderhandelingscomitéDe raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gezien in zitting van 19 januari 2016 werd kennis genomen van het ontslag van mevrouw Rita De Beule als raadslid;
Gezien mevrouw Rita De Beule deel uitmaakte van de OCMW delegatie in het Hoogoverleg en Onderhandelingscomité in het kader van het syndicaal overleg op niveau van de gemeente en het OCMW dient de raad dus een nieuw lid aan te duiden;
Gelet op de geheime stemming;

Besluit: met zes stemmen voor Dirk Van Hecke en vijf voor Timothy Debeir

Enig artikel Raadslid Dirk Van Hecke aan te duiden als vertegenwoordiger in de OCMW> delegatie in het Hoogoverleg en Onderhadelingscomité.


5. Aanduiding van een nieuw lid in raad van bestuur van de VZW Woonaksent


De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op het ontslag van de heer Dirk Poppe als raadslid;
Gezien de heer Dirk Poppe deel uitmaakte van de raad van bestuur van de vzw Woonaksent als vertegenwoordiger van het OCMW dient de raad dus een nieuw lid aan te duiden;
Na beraadslaging;

Besluit: éénparig

Enig artikel Raadslid Geert Verhelst aan te duiden als lid van de raad van bestuur van de VZW Woonaksent.

6. Aangaan van een lening met technisch – financiele projectbegeleiding ter financiering van investeringsuitgaven- sluiting

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op het goedgekeurde bestek in zitting van 10 november 2015;
Gelet op de publicatie van deze open offertevraag zowel Europees als Belgisch op 17 december 2015;
Gelet op de twee binnengekomen offertes: KBC Bank en Belfius Bank;
Gelet op het verslag van nazicht van deze offertes door Tom De Graeve, secretaris en Katrien De Picker, financieel beheerder;
Gelet op het voorstel om de opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige offerte, zijnde deze van Belfius Bank;
Gelet op het verleende visum ( KDP2016001);
Na beraadslaging;

Besluit: éénparig

Enig artikel Het aangaan van een lening met technisch – financiële projectbegeleiding ter financiering van investeringsuitgaven te gunnen aan Belfius Bank, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel7. Vragen en mededelingen

Geen

Geheime zitting


Namens de raad:

De secretaris, De voorzitter,Tom De Graeve Freddy Massart
Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 
 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België