OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

raad 19 januari 2016  

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZELE
NOTULEN VAN DE RAADZitting: 19 januari 2016

Aanwezig: MM. Freddy Massart, Voorzitter; Tom De Bruyne, Rita De Block, Geert Verhelst, Timothy Debeir, Patricia Van Malderen, Lieve Van Cauteren, Tom Schiettecat, An Van Roste, Luc De Clopper, Dirk Van Hecke, Raadsleden; Tom De Graeve, Secretaris


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openbare zitting


1. Kennisname eedaflegging nieuwe raadsleden – gevolgen voor de samenstelling van de comités

De raad neemt kennis van het ontslag van de raadsleden Denise Van Uytfanghe en Rita De Beule en van de eedaflegging van hun opvolgers, de heren Luc De Clopper en Dirk Van Hecke.
Raadslid Luc De Clopper vervangt automatisch Denise Van Uytfanghe in het bijzonder comité voor sociale zaken gezien hij het enige raadslid is dat is verkozen op basis van dezelfde voordrachtakte als Denise Van Uytfanghe.
Rita De Beule maakte deel uit van het vast bureau en het hoogoverlegcomite.
Deze vervangingen worden volgende zitting geagendeerd.


2. Notulen van de vorige vergadering – openbare zitting

De notulen van de vergadering van de raad van 15 december 2015 worden goedgekeurd.


3. Gedeeltelijke vervanging buitenschrijnwerk van het Berkenhof – open offertevraag – goedkeuren lastenboek

De raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het OCMW, zoals momenteel van toepassing;
Gelet op het voorgestelde lastenboek inzake de gedeeltelijke vervanging van het buitenschrijfwerk van het Berkenhof en de procedure van de open offertevraag;
Gelet op de vraag die in vorige zitting was gesteld om ook prijs te vragen voor PVC ramen merkte de technische dienst op dat het opmaken van een omstandige technische beschrijving van PVC tot vertraging zou leiden; de raad stelt daarom voor om de mogelijkheid van varianten in PVC te voorzien, mits deze kwalitatief evenwaardig zijn als de beschreven aluminium ramen;
Na beraadslaging;


Besluit:

Enig artikel De procedure van open offertevraag en het lastenboek inzake de gedeeltelijke vervanging van het buitenschrijnwerk van het Berkenhof goed te keuren. De mogelijkheid van varianten in PVC wordt ingeschreven.


4. Vragen en mededelingen

De brief aan de bouwmaatschappij m.b.t. het afzien van de verkoop van het Berkenhof is op 17 december 2015 vertrokken.

Geheime zittingNamens de raad:

De secretaris, De voorzitter,Tom De Graeve Freddy Massart

Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 
 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België