OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Het aanbod  
 
Psychosociale en financiële hulp

Wij helpen mensen een antwoord te vinden op hun vragen rond onderwerpen die te maken hebben met de sociale wetgeving (mutualiteit, kinderbijslag, pensioen, werkloosheid,…). Maar wij kunnen ook instaan voor een psychosociale ondersteuning op alle levensdomeinen. De sociale dienst zal in de mate van het mogelijke u ondersteunen bij de probleemsituatie. Indien nodig wordt u doorverwezen naar een meer gespecialiseerde dienst.

Financiële hulp

- Recht op Maatschappelijke Integratie (leefloonwet)
Dit is een minimuminkomen voor wie niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt, niet instaat is om daar aanspraak op te maken en niet in staat is deze te verwerven. Om hier aanspraak op te maken moet u voldoen aan bijkomende wettelijke voorwaarden.
 
Hieronder ziet u een overzicht van de bedragen met ingang van 1 juli 2019.
Leefloon op jaarbasis (01/07/2019)
Leefloon op maandbasis (01/07/2019)

Categorie 1
Samenwonende persoon
€ 7.429,80
€ 619,15

Categorie 2
Alleenstaande persoon
€ 11.144,72
€ 928,73

Categorie 3

Persoon met gezinslast
€ 15.057,85
€ 1.254,82

- Financiële steun
Dit is een minimuminkomen voor vreemdelingen die hun werkelijke verblijfplaats in België hebben en die geen toereikende bestaansmiddelen hebben, en die niet in staat zijn deze te verwerven. De bedragen lopen gelijk met de hierboven vermelde bedragen voor leefloon.

-Steun
Ingeval men onverwacht geconfronteerd wordt met uitzonderlijke uitgaven die het gezinsbudget uit evenwicht brengen. Het kan gaan om geldelijke steun, maaltijden, voedselbons, verschaffen van geneesmiddelen, tussenkomst in hospitalisatiefacturen, kosten voor deelname aan socio-culturele en sportieve activiteiten,…

- Voorschotten
Indien men recht heeft op een wettelijke uitkering en deze om één of andere reden niet of laattijdig betaald wordt. Wie daardoor financiële moeilijkheden krijgt, kan beroep doen op de voorschottenregeling. Dit kan gaan over voorschotten op bvb. werkloosheidsvergoeding, kinderbijslag, pensioen… De bedragen zullen teruggevorderd worden bij de bevoegde dienst .
 
- Verwarmingstoelage
Het OCMW komt voor een deel tussen in de betaling van de stookoliefactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Deze toelage kan bekomen worden het hele jaar door. Voor de voorwaarden zie op de website: http://www.verwarmingsfonds.be
 
Budgetbeheer en budgetbegeleiding

Meer en meer worden wij geconfronteerd met mensen die te maken hebben met een schuldenlast. Het doel is de persoon of het gezin met financiële problemen (opnieuw) controle over het budget te geven. Na bemiddeling met de schuldeisers kan overgegaan worden tot het systeem budgetbegeleiding of budgetbeheer:
Bij budgetbegeleiding worden de (maandelijkse) betalingen in overleg met de maatschappelijk werker door de betrokken persoon zelf uitgevoerd.
Bij budgetbeheer worden de betalingen na overleg door de maatschappelijk werker uitgevoerd die volmacht op de rekening heeft. Indien de schuldenlast te zwaar is, verwijzen wij door naar de collectieve schuldenregeling.

Lokale Advies Commissie (LAC)

De maatschappijen voor nutsvoorzieningen van elektriciteit, aardgas en water kunnen de vraag stellen om abonnees met openstaande schulden te mogen afsluiten. Dit kan pas nadat de abonnee uitgenodigd werd op de LAC. Deze commissie is een soort filter waarin we aan de hand van een rustig gesprek tot een oplossing trachten te komen. Er wordt in elk geval steeds onderzocht of een afsluiting kan vermeden worden.

Woningen
 
Het OCMW beschikt over woningen en appartementen die voorzien zijn voor specifieke doelgroepen:
- Sociale appartementen Berkenhof/Drieputtenstraat
- Sociaal verhuurkantoor
Meer bijzonderheden hierover vindt u onder het hoofdstuk woningen.

Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

In het kader van de nieuwe wetgeving rond asielzoekers werd beslist dat asielzoekers louter materiële hulp kunnen genieten tijdens hun asielprocedure. Het OCMW heeft hiervoor 7 woningen ter beschikking en biedt opvang aan 29 asielzoekers, bestaande uit 12 alleenstaande mannen, één familie van 3, twee families van 4 en één familie van 6 personen. Klik hier voor meer info.

Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België